Функції держави у регулюванні відносин власності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Окреслено основні функції держави в регулюванні трансформаційними процесами в системі і відносинах власності на нинішньому етапі розвитку ринкової економіки в Україні. Обґрунтовано, що вдосконалення відносин власності має здійснюватися шляхом формування раціональної структури власності та бюджетних видатків, якісного правового поля, ефективної системи контролю, якісної нормативно-правової бази, підвищення конкурентоспроможності національного виробництва.
The basic functions of the state in regulating the transformation processes in the system and property relations at the present stage of development of the market economy in Ukraine are determined in the article. It is proved that the improvement of relations of ownership must be achieved by the formation of a rational structure of ownership and low cost, high quality legal framework, an effective control system, high-quality regulatory framework, improve the competitiveness of domestic production.
Определены основные функции государства в регулировании трансформационными процессами в системе и отношениях собственности на нынешнем этапе развития рыночной экономики в Украине. Обосновано, что совершенствование отношений собственности должно осуществляться путем формирования рациональной структуры собственности и бюджетных расходов, качественного правового поля, эффективной системы контроля, качественной нормативно-правовой базы, повышения конкурентоспособности национального производства.
Description
Keywords
відносини власності, державне регулювання, функції держави, соціально-економічний розвиток, націоналізація, state regulation, public functions, socio-economic development, property relations, regulatory framework, nationalization, control, контроль, национализация, нормативно-правовая база, контроль, отношения собственности, нормативно-правова база, социально-экономическое развитие, функции государства, государственное регулирование
Citation
Фролова Г. С. Функції держави у регулюванні відносин власності / Г. C. Фролова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 41–46.