Випуск № 24-25

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Роль інституціонального напрямку дослідження фінансового ринку в процесі системної трансформації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-01) Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr
  Обґрунтовано необхідність застосування інституціональної теорії для формування ринкової економічної поведінки контрагентів — учасників нових фінансових відносин у процесі становлення фінансового ринку на постсоціалістичному просторі.
 • Item
  Трансформація ролі та функцій університетів у сучасному глобальному середовищі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-24) Сусловська, Т. Є.; Suslovska, T.
  У статті досліджено сучасні тенденції розвитку університетської діяльності в контексті трансформації ролі університетів у глобальному середовищі. Доведено, що за умов формування постіндустріальної моделі економічного розвитку суттєвого розширення зазнають традиційні функції університетів, а також змінюються їх організаційні форми та поглиблюється співробітництво з бізнес-структурами.
 • Item
  Компетенції бізнес-аналітика: потреби практики та можливості освіти
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-22) Євдокимова, Ніна Миколаївна; Yevdokymova, Nina; Решетняк, Тетяна Іванівна; Reshetniak, Tetiana
  В статті розглянуто проблеми формування адекватного сучасним умовам методологічного підґрунтя бізнес-аналітики на підприємстві. Відповідно до мети та змісту цієї діяльності запропоновано авторське бачення підходу до формування комплексу професійних компетенцій бізнес-аналітика як продукту економічної освіти.
 • Item
  Оцінка ефективності управління акціонерним товариством на основі балансу інтересів заінтересованих осіб
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-16) Шевчук, Євген Васильович; Shevchuk, Yevgen
  У статті розглянуто можливість оцінки ефективності управління акціонерними товариствами на основі підходу, що базується на системі інтересів основних заінтересованих у їх роботі осіб.
 • Item
  Трудовий потенціал підприємства: упорядкування категорій та оновлення змісту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-19) Щолокова, Валентина Олександрівна; Shcholokova, Valentyna
  Розглянуто сучасні підходи до визначення поняття «трудовий потенціал» у контексті його виникнення та розвитку поряд з іншими категоріями управління персоналом, обґрунтовано необхідність застосування понять «людський» та «кадровий» потенціал відповідно для загальноекономічних процесів та процесів на рівні підприємства.
 • Item
  Компоненти моделі регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-09) Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana
  Визначено актуальні завдання та внесено пропозиції щодо складових моделі регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві. Розкрито механізм взаємодії сторін соціально-трудових відносин на основі принципів соціального партнерства.
 • Item
  Економічна сутність та значення сек’юритизації активів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-19) Васильков, Д. В.; Vasylkov, D.
  В статті досліджено сутність, особливості і еволюцію поняття сек’юритизація, розглянуто категорії сек’юритизованих активів та основні етапи сек’юритизації.
 • Item
  Корпоративна культура як інструмент формування іміджу фірми
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-12) Ліфінцев, Деніс Сергійович; Lifintsev, Denis
  В статті розглянуто вплив корпоративної культури на імідж організації. Виділено інтереси основних зацікавлених осіб («стейкхолдерів») організації, які мають бути враховані у культурі з метою формування позитивного іміджу.
 • Item
  Роль наглядової ради у системі корпоративного управління акціонерного товариства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-28) Черпак, Антоніна Євгенівна; Cherpak, Antonina Yevhenivna
  Стаття присвячена визначенню місця і ролі наглядової ради у структурі органів управління АТ з урахуванням необхідності посилення впливу ради на формування та реалізацію стратегії, здійснення функції антикризового управління, а також розширення компетенції ради відповідно до вимог нового Закону України «Про акціонерні товариства».
 • Item
  Розвиток соціально-відповідального маркетингу вітчизняного підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-24) Хамідова, А. Ш.; Khamidova, A.
  В статті досліджено процес інтеграції соціально-відповідального маркетингу у діяльність основних елементів організаційної структури, а також його вплив на підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Вивчено та теоретично узагальнені основні різновиди і напрями форм прояву соціально-відповідального маркетингу підприємств. Запропоновано практичне використання результатів дослідження у процесі розробки стратегічної політики розвитку підприємств галузі мінеральних добрив України.
 • Item
  Удосконалення процесу розробки та реалізації стратегії підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-20) Кібук, Тетяна Миколаївна; Kibuk, Tatiana
  В статті виділено основні складові, об’єкт та предмет стратегічного управління. Систематизовано його принципи та функції. Викладено пропозиції щодо вдосконалення процесу розробки та реалізації стратегії підприємства.
 • Item
  Стратегія як об’єкт та інструмент антикризового управління підприємством
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-16) Ганнеча, Олександр Михайлович; Hannecha, Oleksandr
  У даній статті розкрито сутність стратегії підприємства, подано класифікацію стратегій за рівнями управління підприємства, розглянуто стратегію підприємства як об’єкт та інструмент антикризового управління.
 • Item
  Конкурентні переваги на основі екологічного маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-15) Василькова, Наталія Володимирівна; Vasylkova, Natalia
  В статті розглянуто сутність, особливості та еволюцію екологічного маркетингу, його місце у концепції сталого розвитку, складності реалізації екологічних інновацій та переваги, яких підприємство може досягти, діючи на сучасних принципах соціальної і екологічної відповідальності бізнесу.
 • Item
  Кластеризація у сфері торгівлі як основа підвищення її ефективності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-23) Шпильова, Ю. Б.; Shpylyova, Y.
  У статті розглянуто актуальні проблеми пов’язані з формуванням та функціонуванням кластерів в цілому та зокрема торгівельного кластера. Сформульовано проблеми, які необхідно розв’язати для проведення кластеризації економіки України.
 • Item
  Регіональний вимір формування трудового потенціалу України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-23) Ольшевська, Ірина Петрівна; Olshevska, Iryna
  Стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспектів впливу внутрішніх міграційних процесів на економічний розвиток країн та ринок праці зокрема.
 • Item
  Глобалізаційні чинники регіонального розвитку — соціальний вектор прояву
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Носуліч, Т. М.; Nosulich, T.
  В статті проаналізовано особливості впливу на розвиток регіонів глобалізаційних процесів, які проявляються в соціальній сфері.
 • Item
  Економіко-математичний аналіз розвитку туристично-рекреаційних ресурсів України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-28) Стець, О. В.; Stets, O.; Юхименко, Н. І.; Yuhymenko, N.
  В статті проаналізовано стан туристично-рекреаційних ресурсів України. Визначено, що на даний час туризм в Україні активно розвивається, тому туристичні фірми потребують найточнішого прогнозу потоку туристів до регіону, що дасть їм можливість забезпечити комфортні умови проживання для кожного. Запропоновано новий підхід щодо прогнозування туристичного потоку та проведено перевірку моделі на адекватність. Обґрунтовано переваги методу перед аналогічними, які застосовуються на даний час. На основі розробленої моделі створено програмний продукт, що автоматизує проведення необхідних розрахунків.
 • Item
  Особливості формування механізму забезпечення економічної безпеки металургійних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-29) Шевченко, Ірина Леонідівна; Shevchenko, Iryna
  В статті проведено теоретичне дослідження формування загальної схеми механізму забезпечення економічної безпеки підприємств. Пропонується вирішення таких важливих питань, як розробка та визначення елементів механізму забезпечення, визначення його структури (блоки) та можливості застосування на металургійних підприємствах.
 • Item
  Аналіз впливу реального інвестування на ефективність господарської діяльності підприємств добувної промисловості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-09-08) Кравченко, Катерина Володимирівна; Kravchenko, Kateryna
  В статті обґрунтовано необхідність дослідження впливу інвестування на ефективність діяльності суб’єктів господарювання. Розгляд цього питання стає особливо актуальним при проведенні порівняльного аналізу динаміки основних показників інвестицій в економіку України та основних показників стану основних фондів підприємств.
 • Item
  Аналіз стану хлібопекарської галузі України та забезпечення ефективної співпраці державних і підприємницьких структур
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-09) Павлів, Оксана Богданівна; Pavliv, Oksana
  В статті проведено дослідження стану хлібопекарської галузі харчової промисловості, основних проблем розвитку хлібопекарства та обґрунтовано можливі напрямки їх вирішення при спільних діях підприємств хлібопекарської підгалузі та держави.