Influence of nuclear energy on cultural landscape of Ukrainian polissia: case study of prypiat

dc.contributor.authorPerga, T. Y.
dc.contributor.authorПерга, Т. Ю.
dc.date.accessioned2019-03-19T13:44:33Z
dc.date.available2019-03-19T13:44:33Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractThe article investigates the influence of the Soviet nuclear power industry on the cultural landscape of the Ukrainian Polissya on the example of the city Pripyat, which was the first satellite nuclear city (atomgrad) in the Ukrainian SSR. In result of the accident on Chernobyl nuclear power plant, this city is known to the whole world and became a symbol of the crisis of the Soviet system. Despite this, there are few scientific works devoted to the impact of this city on the cultural landscape of Polissya before the Chernobyl accident. The main criteria for the construction of atomgrads and their functions have analyzed. It has concluded that on the one hand, they fulfilled pragmatic functions of servicing the nuclear power plants, and on the other hand, embodied the prevailing ideological, urban, ecological and scientific ambitions of the Soviet leadership. It has been proved the duality of planning of Pripyat city. From one hand, the city’s architectural decisions shows care about the population, manifested in a specific approach to urban space, which reflects the elements of the city garden, the minimal change in the environment, the dominant role of health, sports, education and socialist art. This demonstrates the implementation of a socialist understanding of the idea of «smart city» and the embodiment of the dream of communism. At the same time, these visual manifestations were not able to protect the population from radioactive influence before and during the Chornobyl accident due to the confidence in the safety of a peaceful atom, which manifested in a low risk culture and radiation prevention. It has been established that the formation of a special group of elite Soviet workers — nuclear workers — stimulated internal migration to this region and prompted some residents to change their ideological settings and life aspirations, obtaining the necessary education and building a career in this nuclear city.Author confirmed the conclusion of the famous American researcher Kate Brown, made in the book «Plutopia: Nuclear Families, Atomic Cities, and the Great Soviet and American Plutonium Disasters», that for the receiving of material goods and social status many workers of nuclear power plant who lived in nuclear cities, neglected their health even life.uk
dc.description.abstractВплив радянської атомної енергетики на культурний ландшафт українського Полісся досліджено на прикладі міста Прип’ять, яке було першим на території Української РСР містом-супутником — атомоградом. Внаслідок аварії на Чорнобильській атомній станції це місто стало відоме на весь світ і стало символом кризи радянської системи. Не дивлячись на це, існує обмаль наукових праць, присвячених впливу цього міста на культурний ландшафт Полісся до аварії на ЧАЕС. Проаналізовано головні критерії будівництва атомоградів та їхні функції, які, з однієї сторони, виконували цілком прагматичні функції обслуговування АЕС, а, з іншої — втілювали пануючі ідеологічні, містобудівні, екологічні та наукові амбіції радянського керівництва. Зроблено висновок про дуалізм планування Прип’яті. В архітектурних рішеннях міста спостерігається турбота про населення, що проявилась у специфічному підході до міського простору, в якому відображені елементи міста-саду, мінімальної зміни навколишнього середовища, домінуючої ролі здоров’я, спорту, освіти і соціалістичного мистецтва. Це демонструє упровадження соціалістичного розуміння ідеї «смарт-міста» та втілення мрії про комунізм. Водночас ці візуальні прояви турботи не змогли убезпечити населення від радіоактивного впливу до і під час Чорнобильської аварії унаслідок упевненості у безпеці мирного атома, що проявилось у низькій культурі ризику і попередження радіаційної небезпеки. Доведено, що формування особливої групи елітних радянських працівників — атомників стимулювало внутрішню міграцію до цього регіону і спонукало деяких жителів до зміни своїх світоглядних установок і життєвих прагнень, отримання необхідної освіти і будівництва кар’єри в атомному містечку. Підтверджено висновок відомої американської дослідниці Кейт Браун, зроблений у книзі «Плутопія: ядерні сім’ї, атомні міста і великі радянські й американські плутонієві міста», про те, що задля доручення до матеріальних благ і соціального статусу багато робітників станції, що проживали в атомоградах, знехтували своїм здоров’ям і навіть життям.uk
dc.description.abstractВлияние советской атомной энергетики на культурный ландшафт украинского Полесья исследовано на примере города Припять, который был первым на территории Украинской РСР городом-спутником — атомградом. Вследствие аварии на Чернобыльской атомной станции этот город стал известен на весь мир и превратился в символ кризиса советской системы. Несмотря на это, научных трудов, посвященных влиянию этого города на культурный ландшафт Полесья до аварии ЧАЭС, недостаточно. Проанализированы основные критерии строительства атомградов и их функции, которые, с одной стороны, выполняли вполне прагматические функции обслуживания АЭС, а, с другой — воплощали господствующие идеологические, градостроительные, экологические и научные амбиции советского руководства. Подготовлено вывод щ дуализме планирования Припяти. В архитектурных решениях города наблюдается забота о населении, что проявилось в специфическом подходе к городскому пространству, в котором отображены элементы города-сада, минимальном изменении окружающей среды, доминирующей роли здоровья, спорта, образования и социалистического искусства. Это демонстрирует реализацию социалистического понимания идеи «смарт-города» и воплощения идеи о коммунизме. Одновременно эти визуальные проявления заботы не смогли обезопасить население от радиоактивного влияния до и после Чернобыльской аварии вследствие уверенности в безопасности мирного атома, что проявилось в низкой культуре риска и предупреждения радиационной опасности. Доказано, что формирование особенной группы элитных советских работников — атомщиков стимулировало внутреннюю миграцию в этот регион и стимулировало некоторых жителей к изменению своих мировоззренческих установок и жизненных устремлений, получения необходимого образования и формирования карьеры в атомном городке. Подтвержден вывод известной американской исследовательницы Кейт Браун, высказанный в книге «Плутопия: ядерные семьи, атомные города и большие советские и американские плутониевые города» о том, что с целью приобщения к материальным благам и социальному статусу многие работники станции, которые проживали в атомградах, пренебрегли своим здоровьем и даже жизнью.uk
dc.identifier.citationPerga T. Y. Influence of nuclear energy on cultural landscape of Ukrainian polissia: case study of prypiat / Perga T. Y. // Історико-політичні студії. Серія: Політичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; [редкол.: І. Д. Дудко (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – № 2. – С. 75–82.uk
dc.identifier.issn2312-217X
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/27441
dc.language.isoenuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectnuclear power engineeringuk
dc.subjectcultural landscapeuk
dc.subjectPripyatuk
dc.subjectPolissyauk
dc.subjectUkrainian SSRuk
dc.subjectатомна енергетикаuk
dc.subjectкультурний ландшафтuk
dc.subjectПрип’ятьuk
dc.subjectПоліссяuk
dc.subjectУкраїнська РСРuk
dc.subjectатомная энергетикаuk
dc.subjectкультурный ландшафтuk
dc.subjectПрипятьuk
dc.subjectПолесьеuk
dc.subjectУкраинская ССРuk
dc.subject.udc94:364.122.5(477)uk
dc.titleInfluence of nuclear energy on cultural landscape of Ukrainian polissia: case study of prypiatuk
dc.title.alternativeВплив ядерної енергії на культурний ландшафт українського Полісся: приклад Прип’ятіuk
dc.typeArticleuk
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PS_1_7.pdf
Size:
291.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.97 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections