Інноваційні підходи до управління розвитком національного людського капіталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-07-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто еволюцію методологічних підходів до визначення ролі людського фактору в економічному розвитку через призму категорійного апарату від уявлень про трудові ресурси, трудовий потенціал до трактування сутності людського капіталу. Визначено національні проблеми відтворення його інноваційних властивостей в умовах постіндустріальних перетворень. Запропоновано інноваційні форми розвитку та напрями управління людським капіталом на національному рівні.
The evolution of methodological approaches to the role of human factor definition in economic development through the prism of categorical instrument from human resources and human potential introduction to interpretation of human capital subject matter are considered in the article. The national reprocessing problems of human capital innovative properties in terms of postindustrial transformation are determined. The innovative development and direction forms of human capital management in the national level are proposed.
В статье рассмотрена эволюция методологических подходов к определению роли человеческого фактора в экономическом развитии через призму категориального аппарата от представлений о трудовых ресурсах, трудовом потенциале к трактовке сущности человеческого капитала. Определены национальные проблемы воспроизводства его инновационных свойств в условиях постиндустриальных преобразований. Предложены инновационные формы развития и направления управления человеческим капиталом на национальном уровне.
Description
Keywords
трудові ресурси, трудовий потенціал, людський капітал, управління, інноваційний розвиток, національна економіка, human resources, human potential, management, innovative development, national economics, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, человеческий капитал, управление, инновационное развитие, национальная экономика
Citation
Білецький О. В. Інноваційні підходи до управління розвитком національного людського капіталу / О. В. Білецький // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 1. – С. 187-194.