Концептуальні підходи до дефініцій поняття «міграція»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-05-23
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто проблему визначення поняття «міграція». На основі аналізу праць дослідників, які вивчали процеси міграції, запропоновано систематизацію концептуальних підходів до змісту поняття міграції у широкому та вузькому значеннях.
The basic problem of the definition of «migration». Based on the analysis of the works of researchers who have been studying the migration, is proposed conceptual approach to the systematization of the theoretical and methodological foundations of the concept of migration in the broad and narrow sense.
В статье рассмотрено проблему определения понятия «миграция». На основе анализа работ исследователей, которые изучали процессы миграции, предложено систематизацию концептуальных подходов к содержанию понятия миграции в широком и узком смыслах.
Description
Keywords
міграція, мобільність, трудова міграція, міграція робочої сили, міграційні процеси, migration, mobility, labor migration, migration of labour force, migration processes, миграция, мобильность, трудовая миграция, миграция рабочей силы, миграционные процессы
Citation
Побулавець Н. Л. Концептуальні підходи до дефініцій поняття «міграція» / Н. Л. Побулавець // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 373-377.