Актуальні напрями модернізації соціальнотрудових відносин в Україні

Thumbnail Image
Date
2012-06-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті викладено основні напрями і завдання модернізації соціально-трудових відносин у сучасних умовах; обґрунтовано необхідність зростання ролі держави в реформуванні трудової сфері в контексті інтенсифікації інтеграційних глобалізаційних процесів і загострення соціально-економічних кризових явищ.
The main directions and objectives of modernization of social and labor relations in the current context have been defined in the article; the necessity of growing of government’s role in the reforming of labor sector in the context of processes of integration and globalization intensification and exacerbation of socio-economic crisis have been proved.
В статье изложены основные направления и задачи модернизации социально-трудовых отношений в современных условиях; обоснована необходимость возрастания роли государства в реформировании трудовой сферы в контексте интенсификации интеграционных глобализационных процессов и обострения социально-экономических кризисных явлений.
Description
Keywords
модернізація соціально-трудових відносин (модернізація СТВ), пріоритетні напрями модернізації, державна політика, інституціоналізація, законодавчо-правове забезпечення, ресурсне забезпечення, modernization of social and labor relations (modernization of SLR), modernization priorities, public policy, institutionalization, legislative support, finance and resources provision, модернизация социально-трудовых отношений (модернизация СТО), приоритетные направления модернизации, государственная политика, институционализация, законодательно-правовое обеспечение, ресурсное обеспечение
Citation
Кравцова Т. Г. Актуальні напрями модернізації соціальнотрудових відносин в Україні / Т. Г. Кравцова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 595-602.