Повернення до золотого стандарту: утопія чи майбутнє?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-02-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
У сучасному світовому грошовому обігу посилюються тенденції до девальвації основних резервних валют по відношенню до банківського золота. Зростання інвестиційного попиту на даний актив негативно впливає на процеси монетарного регулювання грошових систем провідних країн світу та на світовий валютний ринок в цілому. У статті розглянуто можливості розв’язання суперечності між сучасними грошима та золотом за виконання функцій грошової маси.
The modern world money turnover is characterized with strengthening tendencies of major reserve currencies devaluation in relation to bullion gold. The increase of investment demand for this asset is negatively influencing the monetary regulation process of world leading countries’ monetary systems and the world currency market as a whole. The possibilities of solving the conflict between modern money and gold for the execution of the monetary functions are observed in the article.
В современном мировом денежном обращении усиливаются тенденции к девальвации основных резервных валют по отношению к банковскому золоту. Рост инвестиционного спроса на данный актив негативно влияет на процессы монетарного регулирования денежных систем ведущих стран мира и на мировой валютный рынок в целом. В статье рассматриваются возможности разрешения противостояния между современными деньгами и золотом за выполнение функций денежной массы.
Description
Keywords
грошова система, гроші, інформаційні технології, грошовий обіг, золото, світова економіка, monetary system, world economy, gold, money turnover, information technologies, money, денежная система, деньги, золото, денежное обращение, информационные технологии, мировая экономика
Citation
Василенко В. В. Повернення до золотого стандарту: утопія чи майбутнє? / В. В. Василенко // Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [відп. ред. М. І. Диба]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 1. – С. 5–11.