Випуск № 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Коефіцієнтний аналіз ліквідності балансу банку
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-02-05) Герасимович, Анатолій Михайлович; Herasymovych, Аnatolii
  Розкривається сутність понять ліквідності банку і балансу банку та системи найважливіших показників — коефіцієнтів, які характеризують їх рівень. Їх розрахунками, на прикладі балансу конкретного банку, показано, що кожний із них розкриває певну сторону ліквідності (виходячи зі свого призначення), що формує загальну ліквідність банку та його фінансовий стан.
 • Item
  Роль функціональних учасників в інвестиційному процесі
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-03-01) Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polischuk, E.
  Стаття присвячена дослідженню особливостей використання облігацій підприємств для фінансування інвестиційних проектів. Визначено переваги та недоліки залучення інвестиційного капіталу шляхом емісії корпоративних облігацій, названо головні перешкоди в ході їх емісії та обігу в Україні, а також окреслено напрями вирішення цих проблем.
 • Item
  Правові засади захисту прав інвесторів в процесі ІРО українських компаній
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05) Гладчук, Ксенія Миколаївна; Hladchuk, Kseniia
  У статті розкрито правові засади захисту прав інвесторів, які беруть участь в ІРО українських компаній, в якості прикладу наведено досвід російського законодавства, виявлено фактори, що перешкоджають участі вітчизняних та закордонних інвесторів в ІРО українських емітентів.
 • Item
  Основні проблеми банківської діяльності в Україні під час фінансової кризи та післякризовий період
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-02-12) Момот, О. М.; Momot, O.
  У статті розглянуто традиційні проблеми банківської діяльності в Україні, їх класифікацію. Досліджено зміни та актуальність основних проблем протягом 2008–2010 років та вплив на них фінансової кризи.
 • Item
  Теоретичні засади стратегічного управління конкурентоспроможністю банку
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-03-27) Ковриженко, Л. О.; Kovryzhenko, L.
  У статті досліджено сутність поняття конкурентоспроможності банку. На основі систематизації результатів наукових досліджень було виявлено домінуючі фактори конкурентоспроможності банків залежно від рівня фінансового ринку. Обґрунтовано необхідність застосування стратегічного підходу при управлінні конкурентоспроможністю банку на національному рівні, а також запропоновано модель, що відображає процеси управління конкурентоспроможністю банку із стратегічних позицій.
 • Item
  Сучасний банк — криза ідентичності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-05) Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych
  У роботі досліджено феномен банку в рамках сучасного фінансового ландшафту, для чого запроваджується поняття «сучасний банк». Розглянуто провідні тенденції розвитку фінансових ринків, що спричинили до розмивання кордонів банківського сектора.
 • Item
  Повернення до золотого стандарту: утопія чи майбутнє?
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-02-01) Василенко, В. В.; Vasylenko, V.
  У сучасному світовому грошовому обігу посилюються тенденції до девальвації основних резервних валют по відношенню до банківського золота. Зростання інвестиційного попиту на даний актив негативно впливає на процеси монетарного регулювання грошових систем провідних країн світу та на світовий валютний ринок в цілому. У статті розглянуто можливості розв’язання суперечності між сучасними грошима та золотом за виконання функцій грошової маси.