Комплекс моделей страхової експертизи при страхуванні від нещасних випадків на виробництві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-02-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена удосконаленню страхової експертизи при страхуванні від нещасних випадків на виробництві шляхом математичного моделювання та використання інформаційних технологій з метою оптимізації розміру страхових тарифів, прогнозу кількості постраждалих від нещасних випадків та застосування попереджувальних заходів. Розроблено комплекс моделей, який є основою для проведення страхової експертизи та прогнозу кількості нещасних випадків на виробництві. Запропонований набір моделей страхової експертизи дозволяє страховому експерту приймати більш точні та обгрунтовані рішення з питань нещасних випадків на виробництві.
Статья посвящена усовершенствованию страховой экспертизы при страховании от несчастных случаев на производстве с помощью математического моделирования и информационных технологий с целью оптимизации размера страховых тарифов, прогноза количества пострадавших от несчастных случаев и применения предупредительных мероприятий. Разработан комплекс моделей, который является основой для проведения страховой экспертизы и прогноза количества несчастных случаев на производстве. Предлагаемый набор моделей страховой экспертизы позволяет страховому эксперту принимать более точные и обоснованные решения по вопросам несчастных случаев на производстве.
The article is devoted to the improvement of insurance expertise at insurance of accidents in manufacturing using a mathematical modeling and information technologies in order to optimize the size of insurance rates, forecasting of number of victims of accidents and usage of preventive measures. There are developed the set of models, which are the basis for the insurance expertise and forecasting of number of accidents in manufacturing. The proposed set of models of insurance expertise allowed to make more accurate and informed decisions of insurance expert concerning accidents in manufacturing .
Description
Keywords
Нещасний випадок, нечітка логіка, агентна імітаційна модель, системно-динамічна імітаційна модель, прийняття рішень, страхова експертиза, страхові тарифи, превентивна політика, Несчастный случай, нечеткая логика, агентная имитационная модель, системно-динамическая имитационная модель, принятие решения, страховая экспертиза, страховые тарифы, превентивная политика, Accident, fuzzy logic, agent-based simulation model, system-dynamic simulation model, decision making, insurance expertise, insurance rates, preventive policy
Citation
Кічкіна Т. О. Комплекс моделей страхової експертизи при страхуванні від нещасних випадків на виробництві / Т. О. Кічкіна // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 2. – С. 43–70.
Collections