№ 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Нечіткі технології в брендинзі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-27) Штовба, С. Д.; Штовба, О. В.
  Процеси створення, виведення на ринок та експлуатації брендів характеризуються невизначеністю різної природи, що обумовлено труднощами прогнозування реакції великої групи людей. Одним із найбільш ефективних інструментів моделювання гуманістичних систем в умовах невизначеності є нечіткі технології. Встановлено, що в брендинзі найчастіше застосовують нечіткі технології, які ґрунтуються на нечіткому виведенні, представленні невизначених даних нечіткими множинами та нечітких парних порівняннях альтернатив. Подекуди використовують принцип Беллмана — Заде, нечітку кластеризацію та нечіткі запити до баз даних. В статті здійснено огляд використання зазначених нечітких технологій для вирішення практичних задач оцінювання, моделювання, кластеризації та оптимізації, які виникають на різних етапах життєвого циклу бренду. Незважаючи на переваги застосування нечітких технологій за умов невизначеності початкової інформації, в практиці брендингу вони використовуються в поодиноких випадках. Відповідно, цю статтю присвячено виявленню перспективних напрямів впровадження нечітких технологій в бренд-менеджмент та дослідженню інструментарію нечіткого моделювання, що може бути застосований для розв’язання окремих прикладних задач із формулюванням рекомендацій до конструювання моделей та відповідних систем підтримки прийняття рішень.
 • Item
  О совместном применении в экономике теории игр и нечёткой математики
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-03) Сигал, А. В.
  Данная работа посвящена вопросам совместного применения в экономике теории игр и нечёткой математики. В статье предложен процесс построения нечётких множеств наиболее надёжных объектов (проектов). Для оценки значений функций принадлежности используется сценарный подход и решение соответствующей классической или неоклассической антагонистической игры, которая моделирует ситуацию принятия решений в условиях неопределённости, конфликтности и порождённого ими экономического риска. В статье рассмотрены методы решения неоклассических антагонистических игр, основанные на классификации информационных ситуаций. Найдены решения конкретных задач.
 • Item
  Моделювання фінансового стану страхової компанії із застосуванням апарату нечіткої логіки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-06-20) Ольховська, О. Л.
  Запропоновано систему показників діяльності страхових компаній, яка базується на принципах прозорості, повноти, доступності, наявності статистичної бази та дозволяє діагностувати страховиків, що працюють стабільно, і чий фінансовий стан наближується до критичного. Обґрунтовано необхідність подальшого удосконалення методологічних та інструментальних основ мо-делювання фінансового стану страхових компаній, що зводиться до розробки системи реагування, яка найбільшою мірою відповідала б вимогам конкретної ситуації, чим і аргументований вибір інструментарію нечіткої логіки як математичного підґрунтя для побудови відповідних моделей. Побудовано економіко-математичну модель діагностування банкрутства, яка дає можливість класифікувати страхові компанії на стабільно функціонуючі та страховики-банкрути з урахуванням експертних знань у страховій справі, водночас володіючи здатністю до налаштування власних параметрів на реальних даних. Запропоновано алгоритм налаштування моделі на базі методу зворотного поширення помилки, адаптованого для моделей на нечіткій логіці. У результаті проведення настройки на існуючому статистичному матеріалі вдається оптимізувати параметри моделі, які дозволяють функціонально пов’язати вхідні змінні (показники діяльності страхо-вої компанії) із значенням результуючої змінної (одним із класів: фінансово стабільних страховиків чи потенційних банкрутів).
 • Item
  Комплекс моделей страхової експертизи при страхуванні від нещасних випадків на виробництві
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-27) Кічкіна, Т. О.
  Стаття присвячена удосконаленню страхової експертизи при страхуванні від нещасних випадків на виробництві шляхом математичного моделювання та використання інформаційних технологій з метою оптимізації розміру страхових тарифів, прогнозу кількості постраждалих від нещасних випадків та застосування попереджувальних заходів. Розроблено комплекс моделей, який є основою для проведення страхової експертизи та прогнозу кількості нещасних випадків на виробництві. Запропонований набір моделей страхової експертизи дозволяє страховому експерту приймати більш точні та обгрунтовані рішення з питань нещасних випадків на виробництві.
 • Item
  Оцінювання можливості коригування видів робіт над виробом у структурі методів праці
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-05) Завгородня, Т. П.; Гаврилюк, Г. В.
  В статті розглянуто особливості врахування невизначеності у судженнях експертів за допомогою використання нечітких відношень переваги у методі парних порівнянь при здійсненні оцінювання можливості коригування видів робіт над виробом у структурі методів праці. Наведено особливості, декомпозицію, алгоритм використання методу парних порівнянь для оцінювання можливості коригування видів робіт над виробом. При оцінюванні видів робіт, які підлягають коригуванню або виключенню за сформованими критеріями відбору, в рамках запропонованого алгоритму виконуються етапи, пов’язані із знаходженням векто-ру за критеріями відбору, проведенням ранжування та виявленням видів робіт, які потребують коригування. В результаті запропоновано алгоритм оцінювання можливості коригування видів робіт над виробом, що ґрунтується на теорії нечітких множин та дозволяє зменшити затрати праці на виконання методів праці.
 • Item
  Нечіткі, нейромережеві та дискримінантні моделі діагностування можливості банкрутства підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-17) Матвійчук, Андрій Вікторович
  У статті розроблено концептуальний підхід до моделювання фінансової стійкості підприємств, що полягає в оцінюванні стану компанії шляхом діагностування можливості її банкрутства за рахунок пошуку аналогій між показниками діяльності цієї компанії та підприємств, що вже збанкрутували, а також фінансово стабільних компаній. Для побудови економіко-математичних моделей передбачення банкрутства було застосовано методи теорій нечіткої логіки, нейронних мереж та дискримінантного аналізу. Аналіз проведених експериментів дозволив виявити значну невідповідність відомих раніше дискримінантних моделей умовам трансформаційної економіки, а також показав досить високу точність передбачення банкрутств підприємств із використанням розроблених автором економіко-математичних моделей. Всі моделі побудовано на одних і тих самих множинах пояснюючих змінних та оптимізовано на однакових статистичних даних щодо діяльності українських підприємств. Тестування моделей також здійснювалось на одній статистичній вибірці, що дало можливість зробити порівняльний аналіз та отримати відповідні висновки щодо ефективності різноманітного математичного інструментарію при вирішенні задачі класифікації об’єктів дослідження.
 • Item
  Оцінювання якості ресурсів управління інформаційними ризиками в корпоративній системі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-28) Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Мельник, Г. В.
  У статті запропоновано лінгвістичний підхід до моделювання процесу управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі. Зроблено формалізований опис нечіткої ієрархічної моделі оцінювання якості засобів управління інформаційними ризиками за критеріями захищеності інформації. Розроблено алгоритм визначення інтегрального показника якості ресурсу управління інформаційними ризиками.