Мотивація інноваційної діяльності: теорія і практика державного управління

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України
Abstract
На основі аналізу теорій мотивації праці визначена структура інтересів суб’єктів інноваційної діяльності. Обгрунтована пріоритетність матеріальних інтересів на етапі становлення національної інноваційної системи в Україні. Доведено, що існуюча система оплати праці в інноваційній сфері втратила відтворюючу, стимулюючу та регулюючу функції. Обгрунтована авторська концепція формування механізму державного управління інноваційною діяльністю, основними напрямами якого є: підвищення економічної заінтересованості суб’єктів інноваційної діяльності, демократизація інноваційного виробництва, гуманізація інноваційної праці. Запропоновані методи та заходи державного управління інноваційною діяльністю.
On the basis of the analysis of the theories of motivations of work the structure of interests of the subjects of innovation activity is determined. The article concerns the priority of material interests at a stage of formation the national innovation system of Ukraine. The work argues that the existing system of payment of work in innovation sphere has lost reproductive, stimulating and regulating functions. The author’s concept of formation of the mechanism of state management by innovation activity is proved, which basic principles are: increase of economic interest of the subjects of innovation activity, democratization of innovation manufacture, humanization of innovation work. The methods and measures of state management by innovation activity are offered.
Description
Keywords
Citation
Колот А. М. Мотивація інноваційної діяльності: теорія і практика державного управління / А. М. Колот, А. Є. Никифоров // Економіка та держава. – № 5. – С. 17–23.