Соціалізація ринку праці як передумова реалізації принципів гідної праці в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-24
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто проблеми формування ринку праці, інтеграції державного регулювання у сфері формування і використання робочої сили для створення високоякісного трудового потенціалу суспільства та стимулювання приватного інвестування в основний капітал.
In article the problems of formation of a labour market, integration of the state regulation, in sphere of formation and use of a labour are considered for creation of high-quality labour potential of a society and stimulation of private investment in a fixed capital.
В статье рассмотрены проблемы формирования рынка труда, интеграции государственной регулирования в сфере формирования и использования рабочей силы для создания высококачественного трудового потенциала общества и стимулирования частного инвестирования в основной капитал.
Description
Keywords
Гідна праця, соціально-трудові відносини, ринок праці, державне регулювання, зайнятість, робоча сила, Worthy work, sociolabor relations, labour market, state regulation, employment, labour, Достойный труд, социально-трудовые отношения, рынок труда, государственная регуляция, занятость, рабочая сила
Citation
Мачула Г. І. Соціалізація ринку праці як передумова реалізації принципів гідної праці в Україні / Г. І. Мачула // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 211-219.