Узгодження гнучкості ринку праці та соціальної захищеності працівників в Україні: проблеми та перспективи

Thumbnail Image
Date
2010-05-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті аналізуються обмеження та можливості застосування концепції flexicurity в Україні, досліджуються проблеми та перспективи посилення гнучкості ринку праці в Україні та узгодження її з соціальною захищеністю працівників.
The main limitations and possibilities of applying of flexicutity conception in Ukraine are analyzed, the main problems and perspectives of strengthening of flexibility of Ukrainian labor market and optimization of its correlation with social security are investigated.
В статье анализируются ограничения и возможности применения концепции flexicurity в Украине, исследуются проблемы и перспективы усиления гибкости рынка труда в Украине и оптимизации ее соотношения с социальной защищенностью работников.
Description
Keywords
гнучкість ринку праці, соціальна захищеність, заборгованість з виплати заробітної плати, вимушена неповна зайнятість, flexibility of a labour market, social security, debts from wages payment, is compelled a partial employment, гибкость рынка труда, социальная защищенность, задолженность из выплаты заработной платы, вынуждена неполная занятость
Citation
Лісогор Л. С. Узгодження гнучкості ринку праці та соціальної захищеності працівників в Україні: проблеми та перспективи / Л. С. Лісогор // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 168-175.