Альтернативні підходи до класифікації витрат виробництва та видів калькуляцій на промислових підприємствах в умовах глобалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Закцентовано увагу на ключовій ролі повної, точної та достовірної обліково-аналітичної інформації про виробничі витрати промислового підприємства в умовах глобалізації. Ідентифіковано альтернативні підходи до класифікації витрат виробництва на основі проведеного ретроспективного аналізу літературних джерел з окресленої проблематики. Досліджено методику групування видів калькуляцій для потреб виробництва.
The paper focuses on a key role of full, accurate and reliable accounting-analytical information on manufacturing costs of an industrial enterprise under globalization. The study identifies alternative approaches to manufacturing costs classification by conducting a retrospective analysis of extensive body of literature on the subject. Techniques of the calculation types classification are examined for the purposes of production.
Акцентировано внимание на ключевой роли полной, точной и достоверной учетно-аналитической информации о производственных затратах промышленного предприятия в условиях глобализации. Идентифицировано альтернативные подходы к классификации производственных затрат путем проведения ретроспективного анализа литературных источников по обозначенной проблематики. Исследовано методику группирования видов калькуляций для потребностей производства.
Description
Keywords
класифікація, напрям класифікації, класифікаційна ознака, classification, type of classification, classification feature, классификация, направление классификации, классификационный признак
Citation
Качалай В. В. Альтернативні підходи до класифікації витрат виробництва та видів калькуляцій на промислових підприємствах в умовах глобалізації / В. В. Качалай // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 163–170.
Collections