Частина 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 71
 • Item
  Формування бренд-стратегії у комплексі маркетингу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-05) Шевченко, Олена Леонідівна; Шевченко, Елена Леонидовна
 • Item
  Мова реклами. Текстові засоби інтенсифікації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31) Давиденко, Тетяна Вікторівна; Давиденко, Татьяна Викторовна
 • Item
  Форми контролю та оцінювання іншомовної комунікативної компетентності студентів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-30) Шевченко, Ольга Леонідівна
  Стаття присвячена проблемам оцінювання та контролю іншомовної комунікативної компетентності студентів та, зокрема, її основних компонентів — лінгвістичного, соціолінгвістичного та прагматичного. Тестовий контроль розглядається як основний, пов’язаний з підсумковою формою контролю. Проте тематичний контроль визначається як суттєвий у процесі навчання ділової іноземної мови оскільки відображає реальну ділову ситуацію і зазвичай проводиться у формі рольової гри, яка має бути функціональною та відповідати певним критеріям оцінювання.
 • Item
  Метод проектів як мовна стратегія крос культурної комунікації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14) Цисарук, Олександра Володимирівна
 • Item
  Культурологічний потенціал дисципліни «Ділова іноземна мова» у підготовці майбутніх фахівців з міжнародної економіки і менеджменту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23) Случайна, Лариса Олександрівна
  У статті здійснено аналіз складових культурологічного потенціалу дисципліни «Ділова іноземна мова», поглядів українських та зарубіжних науковців щодо їх систематизації; на основі матеріалів, викладених у статті, запропоновано рекомендації щодо реалізації культурологічного потенціалу у підготовці майбутніх фахівців з міжнародної економіки і менеджменту.
 • Item
  Метафорична природа інтелектуального капіталу в умовах нової економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22) Комендант, О. В.
  Розглянуто метафоричну природу інтелектуального капіталу в умовах нової економіки з використанням методики Г. Лакофа та М. Джонсона. Визначено основні загальновживані метафори категорії знань.
 • Item
  Будь-яке спілкування є переклад
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-16) Капустіна, Ольга Володимирівна; Чеботарьова, Людмила Іванівна
  У статті проаналізовано основні результати досліджень вітчизняної та зарубіжної науки з проблем перекладу. Визначено основні проблеми адекватного перекладу як одного з каналів спілкування. Обґрунтовано шляхи застосування сучасних тенденцій перекладу для розуміння та більш сучасного підходу до феномену «переклад» як одного з найважливіших знарядь спілкування.
 • Item
  Метафора в економічному дискурсі іспаномовної преси
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-11) Васильєва, Тетяна Олександрівна
  Стаття присвячена дослідженню функціонування концептуальної метафори у текстах іспаномовної преси з економічної тематики. Увагу акцентовано на визначенні основних метафоричних моделей, притаманних текстам сучасної іспаномовної преси, які присвячені питанням економіки.
 • Item
  Автомобильный транспорт в туризме: зарубежный опыт
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13) Юрченко, Е. Е.
  Статья посвящена выявлению особенностей использования автомобильного транспорта в международном туризме на современном этапе. Показано значение автомобильного транспорта в развитии туризма. Определена структура автомобильного туризма и охарактеризованы его составляющие. Доказана необходимость использования мирового опыта развития автомобильного туризма в Украине.
 • Item
  Формування стратегічних пріоритетів монетарної політики держави в умовах фінансової глобалізації
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12) Шемет, Тетяна Станіславівна
  У статті аналізується вплив фінансової глобалізації на вибір стратегічних пріоритетів монетарної політики держави. Особлива увага приділяється модифікації трилеми («неможливої трійці» Манделла-Флемінга) на квадрилему.
 • Item
  Роль державного фінансового контролю в глобальній економіці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10) Шевчук, О. А.
  У статті досліджено роль державного фінансового контролю в глобальній економіці та вплив глобалізаційних процесів на організацію державного фінансового контролю. Зроблено висновок, що державний фінансовий контроль в умовах зростаючої глобалізації суттєво модифікується, стає загальним, у ньому виокремлюється система наднаціонального контролю.
 • Item
  Державне регулювання науково-технічної та інноваційної сфери України: проблеми та перспективи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10) Шакіна, Н. А.
  Розглянуто проблеми та перспективи державного регулювання науково-технічної та інноваційної сфери України. Обґрунтовано важливість розвитку та вдосконалення вищеназваних сфер діяльності для переходу України на більш високий рівень господарювання.
 • Item
  Сучасні трансформації розвитку банківської системи України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-01) Чернюк, Д. С.
  У статті викладено особливості розвитку банківської системи України. На основі аналізу та оцінки сучасного стану банківської системи сформульовано основні її проблеми і недоліки, а також запропоновано можливості їх вирішення.
 • Item
  Інноваційний компонент міжнародної конкурентоспроможності національної економіки Німеччини
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-30) Черницька, Тетяна Володимирівна
  Практика формування макроінноваційної стратегії в Україні фактично відсутня, як і в багатьох країнах СНД, разом з тим без такого досвіду неможливо ефективно здійснювати інноваційну діяльність, що займає значуще місце у формуванні міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. Цінність даної статті полягає у комплексному аналізі інноваційного компоненту міжнародної конкурентоспроможності Німеччини та узагальненні її досвіду щодо формування макроінноваційної стратегії.
 • Item
  Ключові тенденції розвитку глобального продовольчого ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-29) Чеберяк, Олена Вікторівна
  У статті схарактеризовано специфіку функціонування глобального продовольчого ринку, виокремлюються його особливості та тенденції. Особливу увагу звернено на дисбаланс глобального попиту та глобальної пропозиції, проаналізовано причини стрімкого зростання глобальних цін на продовольство.
 • Item
  Особливості та етапи формування інноваційної моделі розвитку Китаю
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-24) Хоменко (Дроботюк), Ольга Володимирівна; Дроботюк, Ольга Володимирівна
  У статті розкрито особливості та етапи формування інноваційної моделі розвитку Китаю, проаналізовано сучасний стан інноваційного розвитку КНР через призму світових рейтингів.
 • Item
  Участь держави у функціонуванні банківської системі: теоретичні підходи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10) Ходакевич, Сергій Іванович
  У статті розглядається проблема державної участі в банківській системі. Проведено розгляд ключових теоретичних концепцій державної присутності у банківській сфері з метою узагальнення та обґрунтування методологічних засад вибору ефективної моделі участі держави в банківській сфері.
 • Item
  Вплив інноваційно-інвестиційної діяльності на забезпечення економічної безпеки України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-21) Токар, Володимир Володимирович
  У статті оцінено вплив інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки України на рівень економічної безпеки держави; виявлено перспективи зростання обсягу реалізації інноваційної продукції при дотриманні порогового значення фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки України.
 • Item
  Соціально-культурні аспекти адаптації та інтеграції іммігрантів в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23) Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna
  У статті розглянуто проблему адаптації іммігрантів, визначено значення процесу адаптації іммігрантів у сфері управління міграційними процесами в Україні. Описано методи, за допомогою яких можливо практично впроваджувати програми інтеграції та адаптації іммігрантів.
 • Item
  Валютне регулювання і контроль у сучасних умовах економічного зростання України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20) Салмінський, Д. В.
  Статтю присвячено аналізу системи валютного регулювання і контролю в Україні на сучасному етапі та розробці теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо її вдосконалення.