Позацензурна преса УГС та УРП наприкінці 1980-х — на початку 90-х рр.: умови формування, особливості розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджується проблема формування позацензурних ЗМІ, занованих членами Української Гельсінської Спілки наприкінці 1980-х років, висвітлено внесок В. Чорновола та членів редколегії «Українського Вісника» у розвиток інформаційно-пресової служби Спілки, процес розбудови регіональних прес-бюро, а також особливості становлення першого в Україні незалежного інформаційного агентства УНВІС. Пресову службу Української Гельсінської Спілки сформовано у липні 1988 р. на чолі з В. Чорноволом, в обов’язки якого покладено відповідальність за технічні засоби Спілки, контакти з Київською, Донецькою, Дніпропетровською, Івано-Франківською, Московською філіями. Паралельно він обійняв посаду відповідального редактора «Українського вісника». Відомий патріот та інтелектуал Є. Пронюк став на чолі організації інформаційного центру УГС і координації його діяльності: здійснював контроль над масовими підписними кампаніями, зв’язок з низкою областей. Впродовж 1989–1990 рр. членами УГС відкрито прес-бюро та кореспондентські пункти у Москві, Києві та Львові. Через власну інформаційно-пресову мережу Спілка активно співпрацювала з «Радіо Свобода», Українським Пресовим Агенством (Лондон), Українською Центральною Інформаційною Службою (Мюнхен). На початку 1990 р. В. Чорноволом та його однодумцями створено інформаційне агентство УНВІС. Виокремившись з Української Гельсінської спілки, нове організаційно незалежне об’єднання журналістів і літераторів інформувало громадськість про діяльність українських патріотичних сил. Серед пріоритетних завдань УНВІС, слід назвати: регулярне видання з січня 1990 р. низки незалежних пресових багатотиражних органів; створення «Бібліотеки Українського вісника» — видавництва оригінальних книг і брошур переважно суспільно-політичної серії, співпраця з вітчизняними та закордонними ЗМІ, пресовими і радіотелеграфними агентствами. Незважаючи на доволі складні суспільно-політичні та економічні обставини, в яких відбувався розвиток незалежної преси, впродовж 1988–1992 рр. осередками УГС-УРП створено понад 50 друкованих видань республіканського, обласного та районного рівнів.
The article is researched with the problem of the creation of non-censored mass media established by the members of the Ukrainian Helsinki Union in the late 1980s, highlights the contribution of V. Chornovil and the members of the editorial board of the «Ukrainian announcer» to the development of the press-service of the Union, the process of developing regional press bureaus, as well as the peculiarities of formation the first independent information agency «UNVIS» in Ukraine. The press service of the Ukrainian Helsinki Union was formed in July 1988, headed by V. Chornovil, responsible for the technical facilities of the Union, contacts with Kyiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk, and Moscow branches. In parallel, he took the post of responsible editor of the «Ukrainian announcer». Famous patriot and intellectual Ye. Pronyuk became the head of the organization of the information center of the UНU and coordinated its activities: controlled the mass subscription campaigns, communication with a number of areas. During 1989–1990, press office and correspondent offices in Moscow, Kyiv and Lviv were opened by members of the UHU. Through its own press-service network, the Union actively cooperated with Radio Liberty, the Ukrainian Press Agency (London), the Ukrainian Central Information Service (Munich). In the beginning of 1990, the information agency «UNVIS» was created by V. Chornovil and his associates. Separating from the Ukrainian Helsinki Union, a new organizationally independent association of journalists and writers informed the public about the activities of Ukrainian patriotic forces. Among the priority tasks of «UNIVIS», it should be called: a regular edition of January 1990 a number of independent press multi-media bodies; creation of the Library of the Ukrainian Gazette — the publishing house of original books and brochures mainly of the socio-political series, cooperation with domestic and foreign mass media, press and radio-telegraph agencies. In spite of the rather complicated socio-political and economic circumstances in which the independent press developed, during 1988–1992 more than 50 printed publications of the republican, oblast and rayon levels were created by the UHU-URP units.
Description
Keywords
преса, «Український Вісник», Українська Гельсінська спілка, Українська республіканська партія, press, «Ukrainian Herald», Ukrainian Helsinki Union, Ukrainian Republican Party
Citation
Кожанов А. В. Позацензурна преса УГС та УРП наприкінці 1980-х — на початку 90-х рр.: умови формування, особливості розвитку / Кожанов А. В. // Історико-політичні студії. Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; [редкол.: І. Д. Дудко (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – № 1. – С. 29–37.
Collections