Оптимізація структури органів державної служби зайнятості у м. Києві

Thumbnail Image
Date
2010-06-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обґрунтовано доцільність та розроблені концептуальні засади оптимізації організаційної структури міської служби зайнятості.
In the article expediency is reasonable and conceptual principles of optimization of organizational structure of municipal service of employment are worked out.
В статье обоснована целесообразность и разработаны концептуальные принципы оптимизации организационной структуры городской службы занятости.
Description
Keywords
Державна служба зайнятості, організаційна структура, принципи оптимізації організаційної структури, Government service of employment, organizational structure, principles of optimization of organizational structure, Государственная служба занятости, организационная структура, принципы оптимизации организационной структуры
Citation
Мельник О. В. Оптимізація структури органів державної служби зайнятості у м. Києві / О. В. Мельник // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 442-452.