Міжнародні підходи до оцінювання конкурентоспроможності людських ресурсів: переваги та недоліки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-07-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
На основі узагальнення існуючих підходів до обґрунтування конкурентоспроможності доведено, що конкурентоспроможність людських ресурсів відображає можливість потенціалів людини конкурувати. Проаналізовано переваги та недоліки міжнародних оцінок конкурентоспроможності. Запропоновано розробити авторську методику оцінки конкурентоспроможності людських ресурсів, щодозволить оцінити можливості потенціалів людини конкурувати.
On the basis of summarizing existing approaches to study the competitiveness proved that human resources competitiveness reflects the ability of a person’s potential to compete. The advantages and disadvantages of international assessments of competitiveness. An author develop a methodology for evaluating the competitiveness of human resources to assess the possibilities of human potential rival.
На основе обобщения существующих подходов к обоснованию конкурентоспособности доказано, что конкурентоспособность человеческих ресурсов отображает возможность потенциалов человека конкурировать. Проанализированы преимущества и недостатки международных оценок конкурентоспособности. Предложено разработать авторскую методику оценки конкурентоспособности человеческих ресурсов, что позволит оценить возможности потенциалов человека конкурировать.
Description
Keywords
Конкурентоспроможність, конкурентність, людські ресурси, Індекс глобальної конкурентоспроможності, Рейтинг конкурентоспроможності країн світу, Competitiveness, competition, human resources, Global Competitiveness Index, World Competitiveness Yearbook, Конкурентоспособность, конкурентность, человеческие ресурсы, Индекс глобальной конкурентоспособности, Рейтинг конкурентоспособности стран мира
Citation
Пляшко О. С. Міжнародні підходи до оцінювання конкурентоспроможності людських ресурсів: переваги та недоліки / О. С. Пляшко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 2. – С. 462-469.