Нейросетевые и нечеткие модели бюджетирования промышленных предприятий

Thumbnail Image
Date
2012-02-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто підхід до розробки бюджетів на сучасному промисловому підприємстві з використанням штучних нейронних мереж і нечітких  моделей. Запропоновано структуру моделі бюджетування, виконано математичне формулювання завдання. Обґрунтоване застосування штучних нейронних мереж для прогнозування та нечіткої  математики для розрахунків і оцінки системи  бюджетів.
В статье рассмотрен подход к разработке  бюджетов на современном промышленном предприятии с использованием искусственных нейронных сетей и  нечетких моделей. Предложена структура модели бюджетирования, произведена математическая формулировка задачи. Обосновано применение  искусственных нейронных сетей для прогнозирования и нечеткой математики для расчетов и оценки  системы бюджетов.
This article describes an approach to the  design of budgets for the modern industrial enterprise with using artificial neural  network sand fuzzy models. It’s proposed the structure of budgeting model and proposed a mathematical formulation of the problem. And also it’s grounded the usage of artificial neural networks for prediction and fuzzy mathematics mathematics for the calculation and  evaluation of budgets.
Description
Keywords
бюджет, бюджетування, штучні нейронні мере­жі, математична модель, менеджмент, нечітка логіка, бюджет , бюджетирование, искусственные нейронные сети, математическая модель, менеджмент, нечет­кая логика, budget, budgeting, artificial neural networks, mathematical model, management, fuzzy logic
Citation
Лысенко Ю. Г. Нейросетевые и нечеткие модели бюджетирования промышленных предприятий / Ю. Г. Лысенко, Е. Е. Бизянов, А. Г. Хмелев // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 1. – С. 171–188.
Collections