Статистичний аналіз маятникової трудової міграції в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі оцінено масштаби маятникової трудової міграції в Україні у 2004—2010 рр. на основі вибіркових обстежень населення з питань економічної активності, а також проаналізовано основні напрями переміщень мігрантів за регіонами та їхній склад за соціально-демографічними характеристиками у 2010 р. На основі проведеного аналізу зроблено ряд висновків для державної політики з урахуванням того, що Україна є країною з перехідною економікою та старіючим населенням, чисельність якого стрімко скорочується.
This paper estimates the number of commuters (i.e. workers whose workplace is located in other municipality than their residence) in Ukraine in 2004—2010. The estimates are based on the Labour Force Survey data. It also analyzes the main patterns of commuting flows by regions and by socio-demographic characteristics in 2010. It concludes with policy implications in view of the fact that Ukraine is a country of transition economy with a rapidly shrinking and ageing population.
В работе оценены масштабы маятниковой трудо- вой миграции в Украине в 2004—2010 гг. на базе выборочных обследований населения по вопросам экономической активности, а также проанализированы основные направления перемещений мигрантов по регионам и их состав по социально-демографическим характеристикам в 2010 г. На основе проведенного анализа сделан ряд выводов для государственной политики с учётом того, что Украина — страна с переходной экономикой и стареющим населением, численность которого стремительно падает
Description
Keywords
маятникова трудова міграція, перехідна економіка, старіння населення, сommuting, transition economy, population ageing, маятниковая трудовая миграция, переходная экономика, старение населения
Citation
Купець О. В. Статистичний аналіз маятникової трудової міграції в Україні / О. В. Купець // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 649-660.