Маркетингові дослідження тенденцій соціально-економічного розвитку України і Сербії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-08-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проаналізовано вплив трансформаційних процесів в політиці та економіці на зміни якості життя. Здійснено маркетингові дослідження тенденцій розвитку торгово-економічних зв’язків України і Сербії. Акцентується увага на необхідності активізації інноваційних процесів в національній економіці як найважливішому чиннику підвищення її конкурентоспроможності.
Influence of transformation processes is analyzed in politics and economy on the changes of quality of life. Marketing researches of progress of trade and economic connections of Ukraine and Serbia trends are carried out. Attention is accented on the necessity of activation of innovative processes for a national economy as major factor of increase of her competitiveness.
Проанализировано влияние трансформационных процессов в политике и экономике на изменения качества жизни. Осуществлены маркетинговые исследования тенденций развития торгово-экономических связей Украины и Сербии. Акцентируется внимание на необходимости активизации инновационных процессов в национальной экономике как важнейшем факторе повышения ее конкурентоспособности.
Description
Keywords
інвестиції, інновації, маркетинг, стратегія, якість життя, innovations, investments, marketing, quality of life, strategy, инвестиции, инновации, качество жизни, маркетинг, стратегия
Citation
Герасимчук В. Г. Маркетингові дослідження тенденцій соціально-економічного розвитку України і Сербії / В. Г. Герасимчук, П. Дашич // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 249–258.
Collections