Координаційна та культурно-просвітня робота Івана Крип’якевича в Крайовому Комітеті військових могил: маловідомі сторінки

Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено діяльність Івана Крип’якевича в «Краєвому комітеті охорони військових могил» Галичини. Показано передумови та процес формування комітету, проведення акцій організації у вимірі вшанування пам’яті полеглих героїв України. Висвітлено особливий внесок І. Крип’якевича в охорону та збереження воєнних цвинтарів і поховань періоду Першої світової війни та українсько-польської війни, мовиться про взаємозв’язок організаційної і просвітницької діяльності вченого у вимірі популяризації історії України.
Activity of Ivan Krypiakevych as a famous Ukrainian historian and public doer in the «Regional Committee of protection of military graves» in Galicia during the 1921—1926 years was examined. There is given an analyses of prerequisites and the process of estabishing Committee on protection the military graves, realization of the actions of the noted oganization on commemoration the honor of fallen heros of Ukraine. Significant role of Ivan Krypiakevych and his contribution to protection and preservation of military graves and ceeteries of the period of the First World War and the Ukrainian-Polish War are discussed. It is enlightened exploratory work of Ivan Krypyakevych: expeditions, activities in collection of donations from the Ukrainian people, printing of necessary materials, cooperation with the Stauropegic Printing House in Lviv where there were published the Instructions for regional committees which improved graves. It is said about interrelations between organizational and educational activities of Ivan Krypyakevych, the endeavours of the scientist to popul rize the history of Ukraine.
Исследована деятельность Ивана Крипьякевия в «Краевом комитете охраны военных могил» Галиции. Показаны предпосылки и процесс формирования комитета, проведение акций организации в аспекте чествования памяти павших героев Украины. Высветлен особый вклад И. Крипьякевича в охрану и сохранение военных кладбищ и захоронений периода Первой мировой войны и украинско-польской войны, виявлена взаимосвязь между организационной и просветительской деятельностью ученого в аспекте популяризации истории Украины.
Description
Keywords
«Крайовий комітет охорони воєнних могил», воєнні цвинтарі, національна пам’ять, «Regional Committee of protection of military graves», military cemeteries, natioal memory, «Краевой комитет охраны военных могил», военные кладбища, национальная память
Citation
Клименко Н. П. Координаційна та культурно-просвітня робота Івана Крип’якевича в Крайовому Комітеті військових могил: маловідомі сторінки / Н. П. Клименко // Історико-політичні студії. Серія: Історичні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т історії укр. сусп-ва ; редкол.: З. І. Зайцева, В. А. Студінський, А. І. Чуткий [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 1. – С. 31–37.
Collections