Формування та реалізація компенсаційної політики на макрорівні в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Чернігівський державний технологічний університет
Abstract
Стаття містить концептуальні положення щодо формування компенсаційної політики на державному рівні в Україні. Здійснено аналіз прямих та непрямих методів впливу держави на формування компенсаційної політики. Досліджено основні проблеми щодо визначення мінімальної заробітної плати, оподаткування доходів працівників, процедури індексації заробітної плати та тарифікації праці. Обґрунтовано напрями посилення участі держави у формуванні компенсаційної політики. Одним з важливих напрямів є організація перспективних наукових досліджень та розроблення науково-методичних рекомендацій щодо проектування різних складових компенсаційного пакета.
The article contains the conceptual principles regarding the formation of the compensation policy at the state level in Ukraine. The analysis of direct and indirect methods of state influence the formation of the compensation policy was done. The basic problems regarding the definition of the minimum wage, taxation of labour income, procedure of the indexation of wages and job evaluation were investigated. The directions of increasing of state influence the formation of the compensation policy are substantiated. One of the important directions is the organization of advanced researches and development of scientific and methodological recommendations for the designing of different components of the compensation package.
Статья содержит концептуальные положения по формированию компенсационной политики на государственном уровне в Украине. Осуществлен анализ прямых и косвенных методов воздействия государства на формирование компенсационной политики. Исследованы основные проблемы, касающиеся определения минимальной заработной платы, налогообложения доходов работников, процедуры индексации заработной платы и тарификации труда. Обоснованы направления повышения роли государства в формировании компенсационной политики. Одним из важных направлений является организация перспективных научных исследований и разработка научно-методических рекомендаций по проектированию различных составляющих компенсационного пакета.
Description
Keywords
компенсації, винагорода, компенсаційний пакет, компенсаційна політика, прямі методи впливу держави, непрямі методи впливу держави, compensation, reward, compensation package, compensation policy, direct methods of state influence, indirect methods of state influence, компенсации, вознаграждение, компенсационный пакет, компенсационная политика, прямые методы влияния государства, косвенные методы влияния государства
Citation
Цимбалюк С. О. Формування та реалізація компенсаційної політики на макрорівні в Україні / С. О. Цимбалюк // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Чернігів. держ. технол. ун-т ; [редкол.: С. М. Шкарлет (голов. ред.) та ін.]. – Чернігів : ЧДТУ, 2013. – № 2. – С. 49–58.