Місце і роль благоустрою у формуванні суспільних відносин

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено сутність благоустрою в історичному, політичному, соціальному, економічному, психологічному, культурному та естетичному аспектах, з’ясовано роль благоустрою у формуванні суспільних відносин, запропоновано визначення базового терміну з точки зору фундаментальної науки, обґрунтовано необхідність розробки нової концепції благоустрою населених пунктів, адекватної новим політико-економічним умовам.
In the article was explored the essence of improvement in the historical, political, social, economic, psychological, cultural and aesthetic aspect, the role of improvement in the formation of social relationships, was given a definition of basic terms from the standpoint of fundamental science, was based the necessity of developing a new concept for upgrading place of living, adequate to the new political and economical conditions.
Description
Keywords
благоустрій, фундаментальність категорії, суспільні відносини, суспільна свідомість, формування особистості, естетичне виховання, комфортне середовище життєдіяльності, економічні реформи, якість життя
Citation
Бородюк В. М. Місце і роль благоустрою у формуванні суспільних відносин / В. М. Бородюк, Г. С. Фролова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 3–9.