Випуск № 26-27

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  Інноваційні технології навчання: ділова (корпоративна) розвідка в умовах бізнес-симуляції «MARKET»
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-26) Азьмук, Любов Анатоліївна; Azmuk, Liubov; Азьмук, Любовь Анатольевна; Савченко, М. О.; Savchenko, M.
  У статті представлено механізм проведення ділової (корпоративної) розвідки в середовищі бізнес-симуляції «MARKET». Значну увагу приділено особливостям збору інформаційних даних та їх використанню в процесі оптимізації прийняття управлінських рішень. Визначено переваги використання бізнес-симуляції як об’єкту первинного середовища для ілюстрації можливостей здійснення ділової (корпоративної) розвідки.
 • Item
  Дидактичні інструменти формування навички творчого економічного мислення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-17) Крюкова, Інна Олексіївна; Krjukova, Inna
  У статті розкрито особливості використання деяких дидактичних форм навчальної роботи, які сприяють формуванню у студентів креативної аналітичної навички. Конструктивний творчий ефект колективного інтелекту студентів продемонстровано на прикладі тренінгового заняття за навчальним курсом «Соціально-економічна безпека».
 • Item
  Конкуренція університетів як знаннєвих організацій: світовий досвід та вітчизняна практика
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-02) Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena
  У статті викладено результати порівняльної характеристики умов конкуренції університетів в Україні та світі. Наведено аналітичні дані про стан і динаміку ринків освітніх та науково-дослідницьких послуг, а також фінансові, організаційні та економічні передумови набуття вітчизняними університетами конкурентних переваг. Висунуто та доведено гіпотезу про можливість розвитку вітчизняних університетів як знаннєвих організацій.
 • Item
  Ціннісна пропозиція магістратури: результати емпіричного дослідження
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-27) Востряков, Олександр Володимирович; Vostriakov, Oleksandr; Гребешкова, Олена Миколаївна; Hrebeshkova, Olena; Решетняк, Тетяна Іванівна; Reshetniak, Tetiana
  У статті викладено результати емпіричного дослідження факторів та складових ціннісної пропозиції магістратури на прикладі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Висунуто та перевірено робочі гіпотези про потреби та очікування студентів від магістратури, а також фактори, що визначають профіль цих потреб та впливають на співвідношення складових продуктового та репутаційного рівнів у профілі ціннісної пропозиції магістратури.
 • Item
  Упровадження концепції управління знаннями у діяльність дослідницького університету
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-02) Гаращенко, Наталія Миколаївна; Harashchenko, Natalia
  Розглянуто питання щодо сутності нової освітньої парадигми та вимог, які вона висуває до сучасних університетів. Окреслено місію та завдання університетів в умовах формування економіки знань. Визначено необхідність впровадження технології управління знаннями у діяльність дослідницького університету; запропоновано шляхи її впровадження та окреслено основні умови успішного використання даної концепції, зокрема, створення неформальних координаційних структур з управління знаннями.
 • Item
  Впровадження інформаційних систем управління: методологічний аспект
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-30) Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia
  У статті викладено результати дослідження проблем упровадження інформаційних систем управління на підприємстві у методологічному аспекті. Розглянуто базові вимоги до впровадження, модель трансформації підприємства та етапи впровадження ІСУ.
 • Item
  Корпоративна система управління проектами розвитку: сутність та процес створення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-11) Марченко, Максим Михайлович; Marchenko, Maksym
  В якості ефективного управління розвитком запропоновано корпоративну систему управління проектами розвитку, яка заснована на використанні типових рішень проектного управління і специфіки корпоративного розвитку. Весь процес побудови системи представлено у вигляді схеми, яка включає в себе тридцять один елемент. Для найважливіших етапів побудови запропоновані і обґрунтовані методики, які дозволять вчасно, ефективно і у визначений час побудувати систему.
 • Item
  Оцінки показників ліквідності та фінансової стійкості на основі агрегування балансу: робочий інструментарій аналітика підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-24) Лозовик, Юрій Миколайович; Lozovyk, Yuruj; Лозовик, Юрий Николаевич
  У роботі визначено переваги, недоліки та можливості застосування існуючих методик оцінки різноманітних показників фінансового стану підприємства на основі попереднього агрегування балансу. Запропоновано різноманітні варіанти агрегування балансу. Висвітлено та розглянуто можливості нового запропонованого програмного забезпечення «Фіндіагностика», що дозволяє проводити вертикальний та горизонтальний аналіз, здійснювати оцінку показників фінансової стійкості та ліквідності. Проведено адаптацію запропонованої методики агрегування та програмного забезпечення до потреб вітчизняних підприємств.
 • Item
  Концепція ключових показників ефективності (KPI) в управлінні підприємствами
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-28) Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна
  У статті розглянуто зміст, складові, принципи та організаційно-методичне забезпечення системи управління діяльністю підприємств на основі концепції ключових показників ефективності (KPI). Охарактеризовано сутність, критерії відбору, підходи до визначення та взаємозв’язок KPI із вартісно-орієнтованим управлінням. Досліджено вартісні аспекти стратегічного управління у межах концепції KPI. Наведено роль та вимоги до служби контролінгу у забезпеченні впровадження системи управління ефективністю з використанням KPI.
 • Item
  Бюджетування як стратегічний інструмент управління розвитком підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-31) Бортнік, Анастасія Миколаївна; Bortnik, Anastasiia
  У статті досліджено один з найефективніших напрямків стратегічного управління — бюджетування. Визначено сутність і завдання процесу бюджетування на рівні підприємств. Розроблено схему бюджету фінансових результатів. Доведено ефективність впровадження бюджетування за сучасних умов господарювання.
 • Item
  Конкурентні переваги підприємства: особливості та етапи формування в контексті сучасних умов ведення бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-15) Позняк, Сергій Володимирович; Pozniak, Serhii
  У статті визначено основні характеристики конкурентних переваг за різними підходами. Запропоновано рекомендації щодо етапів формування та використання конкурентних переваг підприємства в контексті застосування сучасних умов ведення бізнесу.
 • Item
  Виробнича стратегія MC-підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-23) Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetyana
  Розкрито сутність концепції «Mass Customization (МС)». Охарактеризовано принципи організації діяльності МС-підприємства. Ідентифіковано характер виробничої стратегії МС-підприємства та визначено інструменти її ефективного втілення.
 • Item
  Аналітична оцінка та перспективи розвитку фармацевтичної галузі України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-14) Григораш, Ірина Олександрівна; Hryhorash, Iryna
  У статті розглянуто особливості розвитку фармацевтичного ринку України, визначено його структуру, обсяг та динаміку росту. Проаналізовано вплив ключових тенденцій світового фармацевтичного ринку на розвиток вітчизняних підприємств,охарактеризовано основні напрямки їх діяльності та перспективи розвитку. На основі проведеного аналізу визначено тенденції розвитку фармацевтичної галузі України у 2011 — 2012 рр.
 • Item
  Розвиток страхового ринку та напрями вдосконалення управління страховими компаніями в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-17) Хоменко, О. І.; Khomenko, O.; Подольна, В. В.; Podolna, V.
  У статті досліджено основні тенденції українського ринку страхових послуг, представлено основні показники функціонування страхового ринку. Розглянуто питання соціально-економічного значення страхування. Виділено критерії якості страхових послуг, основні проблеми і напрями впровадження маркетингових принципів управління страховими компаніями. Розглянуто специфіку страхових послуг з точки зору формування попиту та їх просування.
 • Item
  Механізми фінансування заходів з енергозбереження на підприємствах харчової промисловості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-14) Бевз, В. В.; Bevz, V.
  Формування джерел фінансування енергозберігаючих заходів є основою успішної реалізації енергозберігаючої політики. Реалізація впровадження новітніх прогресивних технологій має забезпечити зниження рівня енергоємності вироблення одиниці продукції, докорінного зменшення втрат та понаднормативних витрат ПЕР при виробництві харчової продукції.
 • Item
  Методологічні принципи історизму у дослідженні критеріїв конкурентоспроможності національної економіки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-30) Король, Ірина Вікторівна; Korol, Iryna
  Через призму теоретичних розробок німецької історичної школи в статті ідентифіковано та охарактеризовано основні групи факторів, які впливають на конкурентоспроможність національної економіки. Визначено ключові елементи, які в сучасних умовах глобалізації та інтернаціоналізації роблять економіку країни успішною та процвітаючою. Сформульовано основні рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності національної економіки для державного управління.
 • Item
  Залучення інвестиційних ресурсів на зовнішніх ринках капіталу публічними акціонерними товариствами України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-10) Жученко, Зоя Олександрівна; Zhuchenko, Z.
  У статті розглянуто основні тенденції щодо використання вітчизняними публічними акціонерними товариствами (ПАТ) інвестиційних ресурсів, у тому числі, на міжнародних ринках капіталу. Оцінено потенціал агропромислових ПАТ України з позицій їх інвестиційної привабливості у контексті можливостей доступу до міжнародних інвестиційних ресурсів. Окреслено ключові перспективи розвитку ПАТ України у сфері пошуку і використання нових джерел інвестиційних ресурсів.
 • Item
  Доцільність створення науково-виробничих мережевих бізнес-структур в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-11) Бігунов-Новіков, Леонід Ю.; Bigunov-Novikov, Leonid
  У статті розглянуто доцільність створення науково-виробничих мережевих бізнес-структур в Україні. Ефективність таких структур досліджується з точки зору порівняльного інституційного аналізу фірми. Мережева науково-виробнича кооперація розглядається як альтернатива ринковій та ієрархічній формі управління інноваційним процесом в Україні.
 • Item
  Національні інноваційні процеси в координатах глобального економічного простору
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-18) Соболєва, Тетяна Олександрівна; Sobolyeva, Tetyana
  У статті розглянуто тенденції в інноваційних процесах в Україні, що сформувалися за роки незалежності, визначено їх динаміку і вплив на економічні показники; проведено зіставлення показників інноваційної діяльності в Україні із значеннями їх аналогів у країнах — світових лідерах з інноваційного розвитку.
 • Item
  Сутність та аналітичні характеристики показників привабливості реальних інвестицій у межах фундаментального підходу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010) Коцюба, Олексій Станіславович; Коtsiuba, O. S.
  У статті досліджено сутність та аналітичні властивості критеріальних показників фундаментальної теорії оцінки реальних інвестицій. На основі порівняння їх з характеристиками відповідних показників у межах класичного підходу показано, що перевагами показників фундаментальної теорії — економічного прибутку та внутрішньої процентної ставки — є чітка економічна інтерпретація і розрахункова однозначність.