Техніко-технологічна складова раціоналізації трудових процесів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-05-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено сучасний стан з перспективи вдосконалення техніко-технологічної складової раціоналізації трудових процесів, розглянуто основні етапи розробки та впровадження проектів з раціоналізації, визначено роль інформаційних технологій у процесі оптимізації.
In this article the current state and prospects for technical and technological content of the rationalization of labor processes improvement are defined, the main stages of the development and implementation of optimization projects are stated, the role of information technology in the optimization process is considered.
В статье определены современное состояние и перспективы совершенствования технико-технологической составляющей рационализации трудовых процессов, рассмотрены основные этапы разработки и внедрения проектов по рационализации, определена роль информационных технологий в процессе оптимизации.
Description
Keywords
трудовий процес, інновація, раціоналізація, техніко-технологічна база, інформаційні технології, ефективність, labor process, innovation, rationalization, technical and technological base, information technology, efficiency, трудовой процесс, инновация, рационализация, технико-технологическая база, информационные технологии, эффективность
Citation
Шевченко А. С. Техніко-технологічна складова раціоналізації трудових процесів / А. С. Шевченко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 596-605.