Статистичний аналіз інноваційної діяльност підприємств харчової промисловості регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті представлено результати статистичного аналізу інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості на рівні окремого регіону, з’ясовано проблеми впровадження інновацій та наведені рекомендації щодо їх вирішення.
The paper presents the results of statistical analysis of innovation in the food industry at a particular region, identified the problems of innovation and provides recommendations for their solution.
В статье представлены результаты статистического анализа инновационной деятельности предприятий пищевой промышленности на уровне отдельного региона, выявлены проблемы внедрения инноваций и приведены рекомендации по их решению.
Description
Keywords
харчова промисловість, інноваційна діяльність підприємств, статистичний облік, інноваційна активність, технологічні інновації, джерела фінансування, food industry, innovative activity of the enterprises, statistical account, innovative activity, technological innovations, financing sources, пищевая промышленность, инновационная деятельность предприятий, статистический учет, инновационная активность, технологические инновации, источники финансирования
Citation
Вдовенко Ю. В. Статистичний аналіз інноваційної діяльност підприємств харчової промисловості регіону / Ю. В. Вдовенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 182–192.
Collections