Рейтингова оцінка якості корпоративного управління акціонерних товариств

Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Визначено складові рейтингового оцінювання якості корпоративного управління підприємства та розраховано рейтинг якості корпоративного управління акціонерних товариств Вінницької області. За результатами оцінки ідентифіковано основні проблеми, які притаманні системам корпоративного управління та здійснено диференціацію акціонерних товариств.
The composition of ranking evaluation of the quality of corporate governance and enterprise calculated ranking of corporate governance of joint stock companies in Vinnitsa region. According to results of estimation identified the main problems that are inherent in systems of corporate governance and by differentiation of joint stock companies.
Определены составляющие рейтингового оценивания качества корпоративного управления предприятия и рассчитан рейтинг качества корпоративного управления акционерных обществ Винницкой области. По результатам оценки идентифицировано основные проблемы, которые присущи системам корпоративного управления и проведена дифференциация акционерных обществ.
Description
Keywords
оцінка, рейтингове оцінювання, корпоративне управління, акціонерне товариство, assessment, evaluation rating, corporate governance, joint stock company, оценка, рейтинговое оценивание, корпоративное управление, акционерное общество
Citation
Корпан О. С. Рейтингова оцінка якості корпоративного управління акціонерних товариств / О. С. Корпан // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 483-494.