Підприємницький контекст розвитку інноваційного потенціалу підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний економічний університет
Abstract
У статті розглянуто вплив підприємницької компоненти на перебіг інноваційних процесів на підприємстві з точки зору переходу від лінійних до нелінійних інноваційних моделей. Детально описано складові та рівні моделі інноваційної спіралі компанії Ernst and Young, якими є інноваційні передумови і стимули, зовнішні стейкхолдери, стадії та сфери інноваційного процесу на підприємстві та отримані внаслідок цього конкурентні переваги. Розглянуто ресурсний, структурно-функціональний, процесний, поведінковий та інтегральний підходи до визначення інноваційного потенціалу підприємства. Запропоновано тлумачити інноваційний потенціал з урахуванням здобутків ресурсної теорії, а саме – як динамічне поєднання ресурсів, можливостей і компетенцій в інноваційній діяльності. Вплив на інноваційну активність розглянуто крізь призму моделі ланцюга інноваційної цінності М. Хансена і Дж. Біркіншоу. За цими авторами, формування цінності інновацій являє послідовний трифазний процес, що включає генерацію ідей, їх розвиток і поширення. Розглянуто особливості трансформації інноваційних ідей у комерційні результати на кожній фазі ланцюга з урахуванням специфічних завдань та чинників впливу.
The article is concerned with influence of business component on the course of innovation processes at the enterprise from the perspective of transition from the linear to the non-linear innovative models. The author describes in detail the components and levels of the innovation spiral model of the company Ernst and Young, namely: innovative backgrounds and incentives, external stakeholders, stages and scopes of the innovation process at the enterprise as well as the resulting competitive advantages. The resource, structural-functional, behavioral, process, and integrated approaches to defining the innovative potential of enterprise have been considered. It is suggested to consider the innovation potential taking into account achievements of the resource theory, i.e., as a dynamic combination of resources, capacities and competencies in the innovation activity. Impact on innovation activity is considered through the prism of the innovation value chain model by M. Hansen and J. Birkinshaw. Peculiarities of transformation of innovative ideas into commercial results at every stage of the chain have been considered, taking into account the specific tasks and factors of influence.
В статье рассмотрено влияние предпринимательской компоненты на ход инновационных процессов на предприятии с точки зрения перехода от линейных к нелинейным инновационным моделям. Подробно описаны составляющие и уровни модели инновационной спирали компании Ernst and Young, а именно: инновационные предпосылки и стимулы, внешние стейкхолдеры, стадии и сферы инновационного процесса на предприятии и полученные в результате этого конкурентные преимущества. Рассмотрены ресурсный, структурно-функциональный, процессный, поведенческий и интегральный подходы к определению инновационного потенциала предприятия. Предложено рассматривать инновационный потенциал с учетом достижений ресурсной теории, а именно – как динамическое сочетание ресурсов, возможностей и компетенций в инновационной деятельности. Влияние на инновационную активность рассмотрено сквозь призму модели цепочки инновационной ценности М. Хансена и Дж. Биркиншоу. Рассмотрены особенности трансформации инновационных идей в коммерческие результаты на каждой фазе цепочки с учетом специфических задач и факторов влияния.
Description
Keywords
інноваційний потенціал, інноваційна спіраль, інноваційний процес, ланцюг формування цінності інновацій, innovative potential, innovation spiral, innovation process, innovation value chain, инновационный потенциал, инновационная спираль, инновационный процесс, цепочка формирования ценности инноваций
Citation
Вострякова В. Ю. Підприємницький контекст розвитку інноваційного потенціалу підприємства / Вострякова В. Ю. // Бізнес Інформ. – 2016. – № 1. – С. 81–88.