Трудова адаптація персоналу як складова кадрової політики в сучасних умовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена формуванню первинної та вторинної трудової адаптації персоналу як складової кадрової політики на підприємствах в умовах ринкової трансформації економіки України. Визначено сутність, цілі та чинники трудової адаптації та її вплив на ефективність діяльності працівників і конкурентоспроможність підприємства.
The article is devoted to the formation of primary and secondary adaptation to work as part of personnel policy in the enterprises under the market transformation of the Ukrainian economy. The essence, the objectives and factors of adaptation to work, and its impact on the efficiency of workers and the competitiveness of enterprises are considered in the paper.
Статья посвящена формированию первичной и вторичной трудовой адаптации персонала как составляющей кадровой политики на предприятиях в условиях рыночной трансформации экономики Украины. Определены сущность, цели и факторы трудовой адаптации, а также ее влияние на эффективность деятельности работников и конкурентоспособность предприятия.
Description
Keywords
трудова адаптація, кадрова політика, первинна адаптація, вторинна адаптація, види адаптації, чинники трудової адаптації, labor adaptation, personnel policy, primary adaptation, secondary adaptation, adaptations, factors of labor adaptation, трудовая адаптация, кадровая политика, первичная адаптация, вторичная адаптация, виды адаптации, факторы трудовой адаптации
Citation
Крючко О. С. Трудова адаптація персоналу як складова кадрової політики в сучасних умовах / О. С. Крючко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 1. – С. 627-632.