Функціонування закордонних дипломатичних установ України в умовах цифрової трансформації

No Thumbnail Available
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Abstract
Досліджено специфіку функціонування закордонних дипломатичних установ України в умовах цифрової трансформації. Визначено, що наразі ж поширеною є практика ведення дипломатичними представництвами сторінок у соціальних мережах, організації онлайн-лекцій та онлайн-брифінгів дипломатів, створення чат-ботів, інформаційних платформ, мобільних застосунків або ж різних дистанційних курсів, орієнтованих на популяризацію своєї країни в світі. У діяльності закордонних дипломатичних установ України не лише активно проваджуються різні форми та методи цифрової трансформації, а вже наявні й певні здобутки, що втілюються в реальних показниках. Передусім, цифрова трансформація у закордонних дипломатичних установах України спрямована на переведення більшості послуг в онлайн-формат, спрощення процедур їхнього отримання, мінімізацію бюрократичних формальностей, підвищення оперативності прийняття рішень та надання допомоги, оптимізацію фінансових витрат на утримання установ, доступність інформації та зменшення навантаження на працівників дипломатичних установ. Розкрито основні аспекти цифрової трансформації, яка нині відбувається у системі органів дипломатичної служби загалом, та у закордонних дипломатичних установах зокрема. Охарактеризовано основні здобутки МЗС України у напрямі цифрової трансформації, зокрема такі: впровадження проекту «ДРУГ» (Добровільна реєстрація українських громадян)» введення електронних черг в усіх закордонних дипломатичних установах України; надання доступу 2 мільйонам слабочуючим та нечуючим українцям до послуг МЗС завдяки новому програмному забезпеченню; зменшення терміну видачі українських е-віз для іноземців; створення чат-бот платформи для цілодобової консультативної підтримки громадян; упроваджено новий інформаційний ресурс «Поради подорожуючим від консульської служби України»; завершено формування нормативно-правової бази, необхідної для ведення консульського обліку в електронній формі (е-Облік); МЗС України під’єднано до системи електронної взаємодії «Трембіта», що прискорить отримання інформації від Міністерства внутрішніх справ України для оперативного підтвердження чинності посвідчення водія та видачі довідки про несудимість. Окреслено подальші напрями здійснення цифрової трансформації, що безпосередньо впливають на функціонування закордонних дипломатичних установ України, а саме: приєднання МЗС України до реєстрів інших органів, передусім Міністерства юстиції; запуск МЗС України модулів «е-Нотаріат», «е-Легалізація», «е-Апостиль» за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та спільно з Міністерством юстиції України і Державною податковою службою України. The specifics of the functioning of foreign diplomatic institutions of Ukraine in the conditions of digital transformation have been studied. It was determined that the practice of maintaining pages in social networks, organizing online lectures and online briefings of diplomats, creating chatbots, information platforms, mobile applications, or various distance courses aimed at popularizing one's country in the world is currently widespread. In the activities of foreign diplomatic institutions of Ukraine, not only various forms and methods of digital transformation are actively pursued, but certain achievements are already available, which are embodied in real indicators. First of all, digital transformation in foreign diplomatic institutions of Ukraine is aimed at transferring most services to an online format, simplifying the procedures for obtaining them, minimizing bureaucratic formalities, increasing the efficiency of decision-making and providing assistance, optimizing financial costs for maintaining institutions, making information available and reducing the burden on employees diplomatic institutions. The main aspects of digital transformation, which is currently taking place in the system of diplomatic service bodies in general, and in foreign diplomatic institutions in particular, are revealed. The main achievements of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine in the direction of digital transformation were characterized, in particular the following: implementation of the project "DRUG" (Voluntary registration of Ukrainian citizens)" introduction of electronic queues in all foreign diplomatic institutions of Ukraine; provision of access to 2 million hard of hearing and deaf Ukrainians to the services of the Ministry of Foreign Affairs thanks to new software; reducing the deadline for issuing Ukrainian e-visas for foreigners; creation of a chatbot platform for round-the-clock advisory support of citizens; a new information resource "Advice to travelers from the consular service of Ukraine" was introduced; the formation of the regulatory and legal framework necessary for keeping consular records in electronic form (e-Accounting) has been completed; The Ministry of Foreign Affairs of Ukraine is connected to the "Trembit" electronic interaction system, which will speed up the receipt of information from the Ministry of Internal Affairs of Ukraine for prompt confirmation of the validity of a driver's license and the issuance of a criminal record certificate. Further directions of digital transformation, which directly affect the functioning of foreign diplomatic institutions of Ukraine, are outlined, namely: joining the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine to the registers of other bodies, primarily the Ministry of Justice; launch of the "e-Notary", "e-Legalization", "e-Apostille" modules by the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine with the assistance of the Ministry of Digital Transformation of Ukraine and jointly with the Ministry of Justice of Ukraine and the State Tax Service of Ukraine.
Description
Keywords
державна служба, публічна служба, дипломатична служба, консульська служба, представництва, консульства, state service, public service, diplomatic service, consular service, representative offices, consulates
Citation
Кожура Л. О. Функціонування закордонних дипломатичних установ України в умовах цифрової трансформації / Кожура Людмила Олександрівна, Маркарян Марина Валеріївна // Наукові записки. Серія: Право : наук. вісник / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка; [редкол.: Соболь Є. Ю. (голов. ред.) та ін.]. – Кропивницький : Полімед-Сервіс, 2022. – Вип. 12. – С. 242–248.