Реінжиніринг у системі стратегічного управління підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто інтеграцію реінжинірингу в стратегічне планування підприємства. Запропоновано стохастичну модель розробки й упровадження стратегії реінжинірингу на підприємстві.
The integration of reengineering business in strategic planning is considered in the article. The stochastic model development and implementation of the strategy of reengineering the company is proposed.
В статье рассмотрено интеграцию реинжиниринга в стратегическое планирование предприятия. Предложена стохастическая модель разработки и внедрения стратегии реинжиниринга на предприятии.
Description
Keywords
реінжиніринг, стратегічне управління, стратегічне планування, бізнес-процеси, стохастична модель, стратегія реінжинірингу, reengineering, strategic management, strategic planning, business processes, stochastic models, reengineering strategy, реинжиниринг, стратегическое управление, стратегическое планирование, бизнес-процессы, стохастическая модель, стратегия реинжиниринга
Citation
Балан В. Г. Реінжиніринг у системі стратегічного управління підприємства / В. Г. Балан, М. В. Ситницький // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 406-414.