Механізм трансформації загальнообов’язкового пенсійного страхування

Thumbnail Image
Date
2010-06-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Доведена необхідність проведення реформи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Запропоновано механізм трансформації загальнообов’язкової складової пенсійної системи. Визначено індивідуальні ставки відрахувань на накопичувальне пенсійне забезпечення.
Well-proven necessity of lead through reform obligatory state pension insurance. The mechanism of transformation obligatory constituent the pension system is offered. Certainly the personal rates of deductions on the story pension providing.
Доказанная необходимость проведения реформы общеобязательного государственного пенсионного страхования. Предложен механизм трансформации общеобязательной составляющей пенсионной системы. Определенно индивидуальные ставки отчислений на накопительное пенсионное обеспечение.
Description
Keywords
загальнообовязкове пенсійне страхування, механізм трансформації пенсійної системи, ставка внеску на накопичувальне пенсійне забезпечення, obligatory pension insurance, mechanism of transformation the pension system, pond of payment on the story pension providing, общеобязательное пенсионное страхование, механизм трансформации пенсионной системы, ставка взноса на накопительное пенсионное обеспечение
Citation
Шишкіна О. О. Механізм трансформації загальнообов’язкового пенсійного страхування / О. О. Шишкіна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 2. – С. 528-538.