Світові тенденції розвитку фармацевтичного ринку

Thumbnail Image
Date
2013-08-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У даній статті досліджено світові тенденції злиттів та поглинань на фармацевтичному ринку, визначено основні мотиви об’єднання підприємств на ринку, продемонстровано фактори, що визначають комерційний успіх та причини невдач процесів злиттів та поглинань, виокремлено показники, котрі характеризують інвестиційну привабливість лідерів фармацевтичного ринку.
This article explores the global trends of mergers and acquisitions in the pharmaceutical market, the main reasons for business combination on the market, demonstrates the determinants of commercial success and causes of failure processes of mergers and acquisitions, determines indicators that characterize the investment attractiveness of the leaders of the pharmaceutical market.
В данной статье исследованы мировые тенденции слияний и поглощений на фармацевтическом рынке, определены основные мотивы объединения предприятий на рынке, продемонстрировано факторы, определяющие коммерческий успех и причины неудач процессов слияний и поглощений, выделены показатели, которые характеризуют инвестиционную привлекательность лидеров фармацевтического рынка.
Description
Keywords
фармацевтичний ринок, злиття та поглинання, капіталізація, інвестиції, компанія, pharmaceutical market, mergers and acquisitions, capitalization, investment, company, фармацевтический рынок, слияния и поглощения, капитализация, инвестиции, компания
Citation
Гілета Ю. І. Світові тенденції розвитку фармацевтичного ринку / Ю. І. Гілета // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 258–266.
Collections