Перспективи оптимізації трансмісійних механізмів грошово-кредитної політики в період кризових явищ на фінансових ринках

Thumbnail Image
Date
2012-01-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто механізм дії основних каналів монетарної трансмісії та їх вплив на ключові макроекономічні параметри. Проаналізовано проблеми, які супроводжують практичну реалізацію передавальних імпульсів грошово-кредитної політики в умовах економічної кризи та обґрунтовано напрями найефективнішого впливу інструментів центрального банку на економіку задля досягнення цілей фінансової стабілізації.
In the article the mechanism of action of the basic channels of monetary transmission and their influence is examined on key macroeconomic parameters. Problems, concerning practical realization of transmission impulses of monetary policy in the conditions of economic crisis and sending of the most effective influence of instruments of central bank is grounded to the economy for the sake of achievement of aims of the financial stabilizing, are analyzed.
В статье рассматривается механизм действия основных каналов монетарной трансмиссии и их влияние на ключевые макроэкономические параметры. Анализируются проблемы, сопровождающие практическую реализацию передаточных импульсов денежно-кредитной политики в условиях экономического кризиса и обосновываются направления наиболее эффективного влияния инструментов центрального банка на экономику ради достижения целей финансовой стабилизации.
Description
Keywords
грошово-кредитна політика, центральний банк, трансмісійний механізм, фінансова криза, monetary policy, central bank, transmission mechanism, financial crisis, денежно-кредитная политика, центральный банк, трансмиссионный механизм, финансовый кризис
Citation
Дзюблюк О. В. Перспективи оптимізації трансмісійних механізмів грошово-кредитної політики в період кризових явищ на фінансових ринках / О. В. Дзюблюк // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 19. – С. 55–64.