Соціальна відповідальність, усталений розвиток і конкурентоспроможність підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У доповіді охарактеризовано такі сучасні підходи до забезпечення конкурентоспроможності підприємств, як соціальна відповідальність та усталений розвиток. Викладено припущення, критерії та вигоди від запровадження зазначених концепцій у діяльність компанії.
The report describes modern approaches to ensuring the competitiveness of enterprises such as social responsibility and sustainable development. The article presents the assumptions as to criteria and benefits of implementing these concepts in the activities of the company.
В докладе характеризуются такие современные подходы к обеспечению конкурентоспособности предприятий, как социальная ответственность и устойчивое развитие. Изложены исходные положения, критерии и выгоды от внедрения указанных концепций в деятельность компании.
Description
Keywords
конкурентоспроможність, соціальна відповідальність, усталений розвиток, competitiveness, social responsibility, sustainable development, конкурентоспособность, социальная ответственность, устойчивое развитие
Citation
Барабась Д. О. Соціальна відповідальність, усталений розвиток і конкурентоспроможність підприємства / Д. О. Барабась // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф. 22-23 травня 2014 року / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. за вип С. М. Соболь]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 153-157.