Креативний менеджмент як підгрунтя розвитку креативних працівників підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-09-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкрито сутність поняття «креативний менеджмент», подано концепцію креативного менеджменту підприємства. Визначено якості креативних працівників і класифіковано їхні види.
The essence of the concept «creative management» is presented in the article, the conception of creative management of enterprise is given in the paper. The characteristics of creative workers are certain and their kinds are classified in the work.
Раскрыта сущность понятия «креативный менеджмент», подана концепция креативного менеджмента предприятия. Определены качества креативных работников и классифицированы их виды.
Description
Keywords
креативність, креативні працівники, підприємство, якості, сreativity, creative management, creative workers, enterprise, characteristics, креативность, креативный менеджмент, креативные работники, предприятие, качества
Citation
Вартанова О. В. Креативний менеджмент як підгрунтя розвитку креативних працівників підприємства // О. В. Вартанова, І. В. Шестер / Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 2. – С. 30-34.