Компенсаційна система стимулювання праці — дієвий засіб розвитку виробництва

Thumbnail Image
Date
2011-04-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті висвітлюється розроблена авторами універсальна методика створення ефективної системи стимулювання праці на сільськогосподарськом підприємстві, яка основана на компенсації працівникам частини їх витрат. Впроваджена в практичну діяльність, ця система дала економічно та соціально ефективні результати, що слугувало основою для підвищення конкурентоспроможності даного підприємства.
In this article, the authors clarified a universal technique of creating an effective incentive system work at the agricultural enterprise which is based on the workers' compensation portion of their costs. Introduced into practice, this system gave economically and socially efficient outcomes, which served as a basis for improving the competitiveness of the enterprise.
В данной статье разъясняется разработанная авторами универсальная методика создания эффективной системы стимулирования труда на сельскохозяйственном предприятии, которая основана на компенсации работникам части их затрат. Внедренная в практическую деятельность, эта система дала экономически и социально эффективные результаты, что послужило основой для повышения конкурентоспособности данного предприятия.
Description
Keywords
стимулювання праці, компенсація, конкурентоспроможність, сільськогосподарське підприємство, stimulation of labour, indemnification, competitiveness, agricultural enterprise, стимулирование труда, компенсация, конкурентоспособность, сельскохозяйственное предприятие
Citation
Бережний В. М. Компенсаційна система стимулювання праці — дієвий засіб розвитку виробництва / В. М. Бережний, І. Ю. Шевченко // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – № 1. – С. 56-62.
Collections