Демографічні чинники та їх вплив на відтворення трудового потенціалу України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті здійснено аналіз демографічної ситуації в Україні. Виявлено вплив демографічних чинників на відтворення трудового потенціалу держави. Подано шляхи подолання кризових демографічних явищ.
In the article was carried out the analysis of demographic situation in Ukraine. Was found out the influence of demographic factors on the recreation of labour potential of the state. Were given the ways of overcoming of the crisis demographic phenomena.
В статье осуществлен анализ демографической ситуации в Украине. Обнаружено влияние демографических факторов на воспроизводство трудового потенциала государства. Поданы пути преодоления кризисных демографических явлений.
Description
Keywords
демографічна ситуація, демографічні чинники, трудовий потенціал, демографічна криза, економічно активне населення, рівень трудового потенціалу, demographic situation, demographic factors, labour potential, demographic crisis, economic active population, level of labour potential, демографическая ситуация, демографические факторы, трудовой потенциал, демографический кризис, экономически активное население, уровень трудового потенциала
Citation
Баб’як Г. П. Демографічні чинники та їх вплив на відтворення трудового потенціалу України / Г. П. Баб’як // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 362-367.