Концептуальні положення та інструментарій імітаційного моделювання щодо підвищення ефективності управління собівартістю залізорудної продукції

Thumbnail Image
Date
2010-11-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У роботі обґрунтовано можливості створення більш повної та адекватної моделі підвищення ефективності управління собівартістю залізорудної продукції гірничорудного підприємства. Розроблено підхід щодо врахування впливу стохастичного характеру цих процесів та модель економічного ефекту від впровадження імітаційного моделювання в оцінюванні дисперсії точкових значень вмісту заліза у розвалі гірської маси після вибуху.
The creation possibilities of the fuller and more adequate management effectiveness rise model of the mining enterprise’s iron ore production’s cost are grounded in the article. The approach, dealing with the influence of the stochastic character of these processes, and the model of the economic effect from the imitation modeling introduction at the estimation of the iron contents pointer meanings’ dispersion in the mining mass disintegration after the explosion, are created.
В работе обосновано возможность построения более полной и адекватной модели повышения эффективности управления себестоимостью железорудной продукции горнорудного предприятия. Разработано подход, который учитывает влияние стохастического характера данных процессов и модель экономического эффекта от внедрения имитационного моделирования в оценивании дисперсии точечных значений содержания железа в горнорудной массе.
Description
Keywords
невизначеність, стохастичність, ризик, імітаційне моделювання, дисперсія, indetermination, stochastic, risk, imitation modeling, dispersion
Citation
Афанасьєв І. Є. Концептуальні положення та інструментарій імітаційного моделювання щодо підвищення ефективності управління собівартістю залізорудної продукції / І. Є. Афанасьєв // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 83. – С. 106–119.