Випуск № 83

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Економіко-математичні моделі процесу управління розширенням виробничих потужностей підприємств фінансово-промислових групп
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-12-28) Богославець, О. І.; Богославець, Ігор Семенович; Махоткіна, А. Я.
  У статті розглядаються науково-методичні підходи до побудови моделей розширення виробничих потужностей промислових підприємств в умовах їх вертикальної інтеграції.
 • Item
  Агентно-орієнтований підхід до реалізації технології процес-майнінгу (Process Mininig)
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович
  Успіх діяльності будь-якого підприємства чи організації в ринкових умовах залежить від того, настільки адекватними та ефективними є обрані методи та підходи до управління. До числа таких підходів слід віднести процесно-орієнтований підхід. Серед задач, які повинні вирішуватися в рамках цього підходу, повинні бути не тільки задачі побудови еталонних (референтних) бізнес-процесів, але й задачі отримання інформації про реальне виконання процесів з побудовою відповідних моделей. Здійснити це покликана технологія Process Mining (процес-майнінг).
 • Item
  Теоретико-ігрова модель формування доходів підприємств при умові гри Неша
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Завірюха, А. О.
  У статті розглянуто задачу оптимізації прибутку виробника і дилера за умови гри Неша. Для обґрунтування рішень в умовах невизначеності ідентифіковано критерії, які визначають розв’язок рівноцінного доходу суб’єктів. Розглянуто розв’язок задачі в геометричному зображенні у вигляді поверхонь функцій двох змінних.
 • Item
  Системні характеристики управлінських рішень у моделюванні динаміки малого підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Піскунова, Олена Валеріївна
  Побудовано модель динаміки малого підприємства в умовах невизначеності ринкового середовища, яка враховує очікування підприємця відносно майбутнього рівня цін на продукцію свого підприємства. У контексті даної моделі для різних механізмів формування очікувань розглянуто системні характеристики управлінських рішень щодо розвитку малого підприємства: ефективність, ризик, надійність та маневреність.
 • Item
  Моделювання системи показників ефективності державної підтримки сільського господарства в умовах членства України в СОТ
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Булат, М. А.
  У статті розкрито поняття ефективності державної підтримки. Зазначено нормативну базу, на якій ґрунтується управління бюджетними коштами. Виокремлено проблеми неефективного використання бюджетних коштів. Розроблено модель системи показників ефективності державної підтримки сільського господарства в умовах членства України в СОТ.
 • Item
  Аналіз серійної кореляції у даних на українському фондовому ринку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Пріма, Д. О.
  Стаття присвячена дослідженню автокореляції у часових рядах доходностей на українському фондовому ринку. Проаналізовано часові ряди доходностей акцій на наявність автокореляції і доведено її існування на основі автокореляційної функції, часткової автокореляційної функції та статистики Льюнга-Бокса.
 • Item
  Розробка концепції моделювання впливу інтелектуального капіталу на конкурентоспроможність підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Порохня, В. М.; Ільченко, С. В.
  Обґрунтовано сутність та структуру інтелектуального капіталу, визначено його вплив на конкурентну позицію підприємства. На основі системного підходу до управління конкурентоспроможністю підприємства визначено конкретні завдання щодо моделювання ефективності використання інтелектуального капіталу.
 • Item
  Інформаційна система управління портовим оператором
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Черненко, С. О.
  У статті розглянуто особливості існуючих організаційно-правових форм управління морськими портами, визначено роль портових операторів у них, досліджено сукупність задач, що необхідно вирішувати інформаційній системі управління портовим оператором, обґрунтовано найбільш вдалу структуру такої інформаційної системи, визначено місце та задачі, які повинна виконувати система підтримки прийняття рішень у загальній інформаційні системі управління портовим оператором.
 • Item
  Оцінювання ефективності управління активами: нечітко-множинний підхід
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Долінський, Леонід Борисович; Павленко, Ю. В.
  Стаття присвячена питанням оцінювання ефективності діяльності з управління активами інвестиційних фондів. Зважаючи на неоднорідність даних, на основі яких визначається інтегральний показник ефективності управління активами інвестиційних фондів в основу моделі покладено нечітко-множинний підхід.
 • Item
  Аналіз проблем статистичного забезпечення моніторингу реалізації регіональних стратегій
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Теряник, О. А.
  Стаття присвячена дослідженню проблем статистичного забезпечення моніторингу регіональних стратегій розвитку та визначенню шляхів вирішення виявлених проблем.
 • Item
  Структурний портрет нелінійної економічної динаміки на підґрунті адаптивної математичної моделі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Коляда, Юрій Васильович
  Проголошується адаптивна стратегія якісного моделювання економіки, спільно вивчаючи фазові простори змінних та параметрів математичної моделі (ММ). На прикладі однієї із ключових ММ нелінійної економічної динаміки, окремими випадками котрої є ціла низка відомих у синергетичній економіці моделей, побудовано структурний портрет - каркас взаємодіючих між собою десяти областей фазового простору параметрів ММ, у кожній з яких траєкторії фазових змінних мають свою власну поведінку. Аналітично підтверджується надскладний характер траєкторій можливого розвитку економічної системи.
 • Item
  Інформаційна парадигма безпеки економічної системи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Бєгун, Анатолій Володимирович
  Стаття розкриває питання інформаційної сутності безпеки економічної системи за умов впливу інформаційних ризиків і обмеження фінансових ресурсів. Введено визначення економічної системи як системи структурованих потоків інформації і зроблено висновок щодо можливості використання цього поняття у дослідженні рівня її безпеки.
 • Item
  Агрегований підхід до моделювання динаміки імпорту
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Дербенцев, Василь Джоржович
  Робота присвячена питанням моделювання динаміки імпорту. Одержано аналітичні вирази для оцінки темпів приросту імпорту виробничого та інвестиційного призначення, а також споживчого імпорту, які залежать від темпів економічного росту, співвідношення внутрішніх та зовнішніх цін на продукцію виробничого призначення, темпів зростання приведених витрат виробництва, індексу зростання імпортних цін на споживчу продукцію, реальних доходів населення та параметрів моделі.
 • Item
  Концептуальні положення та інструментарій імітаційного моделювання щодо підвищення ефективності управління собівартістю залізорудної продукції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-29) Афанасьєв, І. Є.
  У роботі обґрунтовано можливості створення більш повної та адекватної моделі підвищення ефективності управління собівартістю залізорудної продукції гірничорудного підприємства. Розроблено підхід щодо врахування впливу стохастичного характеру цих процесів та модель економічного ефекту від впровадження імітаційного моделювання в оцінюванні дисперсії точкових значень вмісту заліза у розвалі гірської маси після вибуху.
 • Item
  Інтервальне оцінювання збитків навколишньому середовищу внаслідок діяльності автотранспорту
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Кушнір, О. К.; Дивак, М. П.; Гончар, Л. І.
  Проаналізовано методику розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря від транспортних засобів. Описано методологію оцінювання збитків довкіллю на основі методу параметричної ідентифікації лінійних динамічних систем з аналізом інтервальних даних. Розглянуто алгоритм реалізації методу при моделюванні динаміки збитків внаслідок діяльності автотранспорту.
 • Item
  Моделювання розподілу витрат та надбавки між підприємством-виробником та збутовим посередником
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Манжура, О. М.
  Обґрунтовано підходи до моделювання розподілу затрат та доданої вартості між власниками виробничого та торгового капіталів. Проведено критичний аналіз існуючих збутових структур на вітчизняних підприємствах. Запропоновано модель, яка дозволяє досягти компромісу інтересів виробника та посередника.
 • Item
  Моделювання процесу надійного функціонування банкоматної мережі комерційного банку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Іващенко, Л. В.
  У статті побудовано математичнау модель функціонування банкоматної мережі банку на прикладі окремого банкомата, за основу якої прийнята стохастична модель теорії масового обслуговування для поетапного обслуговування вимог. Побудована математична модель дозволяє оцінити функціонування окремого банкомата (його завантаженість вимогами клієнтів) та ймовірність простою у результаті відсутності таких вимог, що може слугувати причиною для зміни місця розташування банкомата або встановлення іншого режиму функціонування для забезпечення максимально ефективного його використання. Стаття є прикладом застосування діючого математичного апарату для більш точного прогнозування економічних результатів та підвищення ефективності діяльності банку.
 • Item
  Оптимізація процесів вирощування та переробки льону в умовах невизначеності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Наконечний, Тарас Степанович; Вашків, М. В.
  У статті проведено аналіз вирощування та переробки льону, обґрунтована доцільність відродження льонарства, запропоновано оптимізаційну економіко-математичну модель вирощування та переробки льону, розглянуто аспекти її реалізації на ЕОМ.
 • Item
  Аналіз системи оптимального керування інвестиціями високотехнологічних підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович
  Обґрунтовано задачу синтезу керування інвестиціями на підприємствах з випуском високотехнологічної продукції. Запропоновано алгоритм керування інвестиціями в інтегрованій виробничій системі. Проведено аналіз результатів моделювання динамічної моделі оптимального керування інвестиціями з урахуванням функції штрафу, які можуть бути використані на високотехнологічних підприємствах у різних галузях економіки України.
 • Item
  Дослідження стійкості лінійного еволюційного рівняння з випадковими перетвореннями його розв’язків
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Джалладова, Ірада Агаєвна
  Досліджується стійкість у середньому квадратичному розв’язку зі стрибками, що відбуваються у випадкові моменти часу з випадковим розміром стрибка різних видів стохатичних рівнянь. Припускається, що час між стрибками розподіляється за експоненціальним законом, а розмір стрибка розподілений за степеневим законом. Здобуто в явному вигляді умови стійкості випадкового розв’язку рівнянь, що розглядається.