Антикризове управління людським капіталом: зміст та завдання в сучасних умовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті проаналізовано вплив глобальної фінансово-економічної кризи на характеристики людського капіталу України. Охарактеризовано основні загрози, що виникають у сфері формування та використання людського капіталу внаслідок поширення кризових явищ на всіх рівнях економічної системи. Визначено зміст та пріоритети антикризового управління людським капіталом з урахуванням специфіки функціонування соціально-трудової сфери України.
In article influence of global financial and economic crisis on characteristics of the human capital of Ukraine is analysed. The basic threats arising in sphere of formation and use of the human capital owing to distribution of the crisis phenomena at all levels of economic system are characterised. The maintenance and priorities of anti-recessionary management by the human capital taking into account specificity of functioning of sociolabor sphere of Ukraine is defined.
В статье проанализировано влияние глобального финансово-экономического кризиса на характеристики человеческого капитала Украины. Охарактеризованы основные угрозы, возникающие в сфере формирования и использования человеческого капитала вследствие распространения кризисных явлений на всех уровнях экономической системы. Определено содержание и приоритеты антикризисного управления человеческим капиталом с учетом специфики функционирования социально-трудовой сферы Украины.
Description
Keywords
Людський капітал, складові людського капіталу, фінансово-економічна криза, антикризове управління людським капіталом, human capital, components of the human capital, financial and economic crisis, anti-recessionary management of the human capital, Человеческий капитал, составляющие человеческого капитала, финансово-экономический кризис, антикризисное управление человеческим капиталом
Citation
Мельничук Д. П. Антикризове управління людським капіталом: зміст та завдання в сучасних умовах / Д. П. Мельничук // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 3. – С. 219-227.