Деякі аспекти управління банківськими ризиками

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-06-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"
Abstract
Стаття присвячена аналізу системи управління банківськими ризиками, розглянуто сучасні підходи до розуміння сутності та складових елементів системи, розкрито зміст кожної зі складових частин.
The article is dedicated to analysis of the system of banking risk management, modern approaches to understanding of essence and the constituent elements are reviewed, the content of each of the constituent components is disclosed.
Статья посвящена анализу системы управления банковскими рисками, рассмотрено современные подходы к пониманию сущности и составляющих элементов системы, раскрыто содержание каждой из составляющих частей.
Description
Keywords
банківські ризики, комерційний банк, оцінка ризиків, управління ризиками, banking risks, commercial bank, risk assessment, risk management, банковские риски, коммерческий банк, оценка рисков, управление рисками
Citation
Поліщук К. Є. Деякі аспекти управління банківськими ризиками / К. Є. Поліщук // Вісник кредитно-економічного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [відповід. ред. М. І. Диба ]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 2. – С. 113–119.