Випуск № 2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Роль інвестицій у людський капітал у економічному розвитку держави
  (ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2011-06-04) Максимович, Валерія Іванівна; Maksymovych, Valeria
  У статті досліджено особливості поняття «людський капітал», його трактування науковцями, також поняття «людський потенціал», визначено зв’язок між ними. Виділено фактори, що впливають на якість і кількість людського капіталу. Вивчаються інвестиції в людський капітал та їх роль в економічному розвитку держави.
 • Item
  Теоретичні засади банківського інвестиційного кредитування юридичних осіб
  (ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2011-05-22) Мякишевська, Олена Миколаївна; Ганусик, Ю. Б.; Myakyshevska, O.; Hanusyk, U.
  Розглянуто основні напрямки дослідження теоретичних засад банківського інвестиційного кредитування юридичних осіб у вітчизняній економічній літературі. Запропоновано визначення інвестиційного кредитування та механізму банківського інвестиційного кредитування; розглянуто зміст і методологію класифікації функцій банківського інвестиційного кредитування; уточнено класифікацію форм і методів інвестиційного кредитування, визначено коло його характерних особливостей.
 • Item
  Деякі аспекти управління банківськими ризиками
  (ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2011-06-15) Поліщук, К. Є.; Polishchuk, K.
  Стаття присвячена аналізу системи управління банківськими ризиками, розглянуто сучасні підходи до розуміння сутності та складових елементів системи, розкрито зміст кожної зі складових частин.
 • Item
  Державне регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку: українські реалії і зарубіжний досвід
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-25) Коваленко, Світлана Олександрівна; Kovalenko, Svitlana
  Стаття присвячена дослідженню державного регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку України.
 • Item
  Оцінка результативності банківського менеджменту
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-18) Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych
  У роботі розглянуто широке коло питань, котрі відносяться до проблеми вартісноорієнтованого банківського менеджменту. Зроблено висновок, що максимізація вартості компанії є основною метою банківського менеджменту.
 • Item
  Необхідність маркетингу в банківській діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-21) Данилюк, Євгеній Юрійович; Daniluk, Evgenij
  Розглянуті основні етапи становлення та розвитку системи банківського маркетингу, визначені функції, принципи та специфічні ознаки розвитку даної системи. В ході дослідження були виявлені проблеми, з якими стикаються комерційні банки при застосуванні у своїй діяльності основних положень маркетингу.
 • Item
  Система державного фінансового контролю та його дефініція
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-06-22) Висоцький, Іван Анатолійович; Vysotsky, Ivan; Крук, Володимир Вікторович; Kruk, Volodymyr
  У статті розглянуто поняття контролю, державного фінансового контролю та його мети. Особливу увагу звернено на систему державного фінансового контролю, його складові та основні цілі, необхідні для забезпечення економічної стабільності в державі.
 • Item
  Координація співпраці банків та оціночних компаній у процесі управління кредитним ризиком
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-06-15) Баріда, Надія Петрівна; Barida, Nadiya
  У статті основну увагу приділено дослідженню ролі оціночних компаній та об’єктивності оцінки вартості застави в процесі управління кредитним ризиком банку. Автором визначено основні напрямки координації співпраці банків та оціночних компаній, проаналізовано діючу процедуру взаємодії банків та оцінювачів, запропоновано удосконалений механізм співпраці банків та оціночних компаній.
 • Item
  Правові та економічні передумови розвитку іпотеки в Україні
  (Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2011-06-15) Андріїшина, Н. С.; Andriishina, N.; Майоров, Є. Ю.; Mayorov, E.
  У статті досліджено сутність іпотеки, визначено її економічні, правові та інституційні передумови розвитку в Україні, визначено сучасні тенденції розвитку іпотечного ринку. Запропоновано низку правих та економічних заходів щодо активізації іпотечного ринку в Україні.