Соціо-еколого-економічне середовище формування людського капіталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-06-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті обгрунтовано необхідність науково обгрунтованої економічної оцінки втрат капіталу здоров’я, що припускає комплексний аналіз системи «Людина — соціо-еколого-економічне середовище», що лежить в основі методики економічної оцінки екологічно обумовлених втрат здоров’я як імперативного інструменту забезпечення екологічно збалансованого економічного інноваційного розвитку.
The article is devoted to the problem of the ecological factor assessment in the human capital assessment. The necessity of the scientifically grounded economic assessment of the harm to the health capital supposes the development of the methods of economical assessment of the harm to the health capital as the imperative instrument of reaching the sustainable innovative development on the basis of complex «human — social-ecological-economic environment» system analysis.
В статье обоснована необходимость научно обоснованной экономической оценки потерь капитала здоровья, что предполагает комплексный анализ системы «человек — социо-эколого-экономическая среда», лежащий в основе методики экономической оценки экологически обусловленных потерь здоровья как императивного инструмента обеспечения экологически сбалансированного экономического инновационного развития.
Description
Keywords
людський капітал, екологічне середовище, соціальна політика, капітал здоров’я, інвестиції, соціально-економічний розвиток, human capital, ecological environment, social policy, capital of health, investment, socio-economic development, человеческий капитал, окружающая природная среда, социальная политика, капитал здоровья, инвестиции, социально-экономическое развитие
Citation
Петенко І. В. Соціо-еколого-економічне середовище формування людського капіталу / І. В. Петенко, А. В. Петенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 275-281.