Тактичні інструменти зниження ризикованості маркетингової діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-08-09
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті ідентифіковано тактичні інструменти зниження ризикованості маркетингової діяльності. Запропоновані ознаки таких тактичних інструментів маркетингу. Обгрунтовано, що вони можуть бути використані для запобігання і пристосування до можливості виникнення комунікативних ризиків та зниження ступеня їх негативного впливу.
The paper identified the tactical tools to reduce the riskiness of marketing activities. The proposed signs of tactical marketing tools. Proved that they can be used to prevent tools and the possibility of communication risks and reduce their negative impact.
В статье идентифицированы тактические инстру- менты снижения рискованности маркетинговой деятельности. Предложенные признаки таких тактических инструментов маркетинга. Обосновано, что они могут быть использованы для предотвращения и приспособления к возможности возникновения коммуникативных рисков и снижения степени их негативного влияния.
Description
Keywords
тактичні інструменти маркетингу, система маркетингових комунікацій, спеціальна реклама, комунікативні ризики, tactical marketing tools, system of marketing communications, special advertising, communication risks, тактические инструменты маркетинга, система маркетинговых коммуникаций, специальная реклама, коммуникативные риски
Citation
Окландер Т. О. Тактичні інструменти зниження ризикованості маркетингової діяльності / Т. О. Окландер // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 154–164.
Collections