Інтелектуалізація капіталу організації та його структурування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто понятійно-категорійний апарат інтелектуалізації економіки, досліджено різні тлумачення сутності та змісту «інтелектуального капіталу», «інтелектуального потенціалу» організації, аналізуються джерела та особливості формування інтелектуального капіталу, обґрунтовано необхідність розширення складових його структури.
The concept-category vehicle of intellectualization of economy is considered, investigational different interpretations of essence and maintenance of «intellectual capital», «intellectual potential» of organization, sources and features of forming of intellectual capital are analysed, grounded necessity expansions component of his structure.
Рассмотрен понятийно-категориальный аппарат интеллектуализации экономики, исследовано разные толкования сущности и содержания «интеллектуального капитала», «интеллектуального потенциала» организации, анализи-руются источники и особенности формирования интеллек-туального капитала, обоснованно необходимость расширения составляющих его структуры.
Description
Keywords
інтелектуалізація економіки, інтелектуальний капітал, інтелектуальний потенціал, структура, intellectualization of economy, intellectual capital, intellectual potential, structure, интеллектуализация экономики, интеллектуальный капитал, интеллектуальный потенциал, структура
Citation
Ситник Й. С. Інтелектуалізація капіталу організації та його структурування / Й. С. Ситник // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 332-342.