Типологія інституту зайнятості та напрями дослідження його трансформації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-06-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
На підставі раніше розроблених системно-онтологічних і логіко-семантичних конструкцій інституту зайнятості дано аналіз кількісних характеристик меж його типологїі, який висвітлює кореляції наочної області інституту зайнятості як напрями подальшого дослідження його трансформації.
Based on the earlier developed system-ontological and logical semantic structures of the employment institute, an analysis is given of the quantitative characteristics of the boundaries of its typology, which illuminates the correlation of the subject area of the employment institution as a direction for investigating its transformation.
На основе раннее разработанных системно-онтологических и логико-семантичних конструкций института занятости дан анализ количественных характеристик границ его типологии, который освещает корреляции предметной области института занятости как направления исследования его трансформации.
Description
Keywords
інститут зайнятості, трансформація, класифікація, типологія, тип, institute of employment, transformation, classification, typology, type, институт занятости, институт занятости, трансформация, классификация, типология, тип
Citation
Крапівіна Г.О. Типологія інституту зайнятості та напрями дослідження його трансформації / Г.О. Крапівіна // Соціально – трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. Т. Г. Кицак]. – 2013. - № 1(5). – С. 58 - 65.