Соціальна стратегія у системі управління сучасним підприємством

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-06-25
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто актуальну проблему соціальної сфери на мікрорівні. Проаналізовано сутність і роль соціальної стратегії в забезпеченні ефективної діяльності підприємства. Визначено підходи до формування та обґрунтовано основні компоненти соціальної стратегії в системі управління підприємством.
The issue of the day of social sphere is examined on a microlevel in the article. Essence and role of social strategy is analysed in providing of effective activity of enterprise. Basic components and approaches to social strategy in control system by an enterprise is defined and reasonable.
В статье рассматривается актуальная проблема социальной сферы на микроуровне. Проанализирована сущность и роль социальной стратегии в обеспечении эффективной деятельности предприятия. Определены подходы к формированию и обоснованы основные компоненты социальной стратегии в системе управления предприятием.
Description
Keywords
соціальна сфера, стратегія, соціальна стратегія підприємства, алгоритм розробки стратегії, компоненти соціальної стратегії, social sphere, strategy, social strategy of enterprise, algorithm of development of strategy, components of social strategy, социальная сфера, стратегия, социальная стратегия предприятия, алгоритм разработки стратегии, компоненты социальной стратегии
Citation
Сорока О. В. Соціальна стратегія у системі управління сучасним підприємством / О. В. Сорока, М. С. Кривцова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 315-320.