Сутнісна характеристика інновацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-18
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню питання теоретичної сутності інновацій. Проаналізовано підходи різних вчених щодо тлумачення цього поняття. На основі узагальнення результатів попередніх дослідників уточнено його сучасний зміст.
The article dedicates to the research the question of theoretical essence of the innovation. The approaches of different scientists of the interpretation of this notion is analyzed. Based upon the generalization of the results of previous researchers it was updated its contemporary sense.
Статья посвящена исследованию вопроса теоретической сущности инноваций. Проанализированы подходы разных ученых относительно толкования этого понятия. На основе обобщения результатов предыдущих исследований уточнено его современный смысл.
Description
Keywords
інновація, новизна, інноваційний процес, інноваційна діяльність, зміни, innovation, novelty, innovation process, innovative activities, changes, инновация, новизна, инновационный процесс, инновационная деятельность, изменения
Citation
Голуб Ю. Ю. Сутнісна характеристика інновацій / Ю. Ю. Голуб // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 253–260.